Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Apple 175,03 7,25 4,32 % 22:00 168,16 175,46 -5,85 % -2,65 % 8,85 %
K
V
NIKE 92,00 3,00 3,37 % 22:00 90,83 92,41 -12,43 % -6,74 % -25,39 %
K
V
Amazon 189,05 3,10 1,67 % 22:00 185,51 189,77 22,28 % 43,40 % 89,20 %
K
V
Amgen 270,15 3,70 1,39 % 22:00 268,45 273,00 -11,86 % -4,74 % 7,45 %
K
V
Microsoft 427,93 4,67 1,10 % 22:00 422,36 429,37 10,16 % 28,73 % 51,30 %
K
V
Intel 37,60 0,40 1,08 % 22:00 37,08 37,67 -20,20 % 1,95 % 16,23 %
K
V
Honeywell International 196,87 1,22 0,62 % 22:00 194,27 197,20 -2,10 % 5,05 % 2,44 %
K
V
Cisco Systems 49,51 0,30 0,61 % 22:00 49,00 49,59 -1,65 % -7,73 % -2,19 %
K
V
3M 93,18 0,55 0,59 % 22:00 92,48 93,56 3,08 % 23,29 % 6,59 %
K
V
Visa 275,68 1,20 0,44 % 22:00 272,18 276,48 4,36 % 16,97 % 20,67 %
K
V
American Express 218,20 0,55 0,25 % 22:00 214,51 219,17 19,86 % 44,02 % 34,83 %
K
V
Coca-Cola 59,05 0,13 0,22 % 22:00 58,79 59,37 -2,22 % 9,94 % -5,64 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
UnitedHealth 441,72 -8,33 -1,85 % 22:00 441,48 450,77 -15,30 % -15,72 % -15,21 %
K
V
Travelers Companies 220,40 -3,98 -1,77 % 22:00 219,72 223,03 12,70 % 35,71 % 27,00 %
K
V
Johnson & Johnson 148,79 -1,41 -0,94 % 22:00 148,39 150,87 -8,37 % -4,73 % -9,42 %
K
V
Home Depot 347,37 -3,19 -0,91 % 22:00 345,79 351,91 -2,34 % 16,55 % 18,25 %
K
V
Verizon 40,16 -0,36 -0,89 % 22:00 40,09 40,47 4,15 % 27,65 % 1,80 %
K
V
Procter & Gamble 155,84 -1,40 -0,89 % 22:00 155,77 157,60 3,48 % 8,98 % 3,44 %
K
V
Walmart 60,09 -0,53 -0,87 % 22:00 60,07 60,89 11,76 % 13,94 % 20,14 %
K
V
Goldman Sachs 397,48 -3,28 -0,82 % 22:00 394,84 401,47 5,22 % 26,98 % 21,42 %
K
V
Boeing 173,36 -1,27 -0,73 % 22:00 171,38 174,70 -20,37 % -11,58 % -18,35 %
K
V
Dow Inc 58,46 -0,39 -0,66 % 22:00 58,29 59,00 9,54 % 14,88 % 4,04 %
K
V
Chevron 161,89 -0,78 -0,48 % 22:02 159,80 163,62 9,93 % 0,49 % -4,33 %
K
V
Merck & Co. 126,15 -0,60 -0,47 % 22:00 125,46 127,14 6,34 % 21,93 % 12,14 %
K
V
Salesforce 299,15 -0,47 -0,16 % 22:00 296,41 301,09 10,01 % 44,62 % 58,37 %
K
V
IBM 185,90 -0,14 -0,08 % 22:00 184,58 186,80 12,12 % 29,79 % 42,54 %
K
V
Walt Disney 117,15 -0,04 -0,03 % 22:01 116,37 118,28 29,66 % 38,07 % 16,66 %
K
V
McDonald’s 268,62 -0,05 -0,02 % 22:00 267,15 269,88 -8,47 % 7,05 % -5,58 %
K
V
JPMorgan Chase 195,43 -0,04 -0,02 % 22:00 193,24 196,57 15,60 % 33,72 % 52,06 %
K
V
Caterpillar 371,98 -0,09 -0,02 % 22:00 366,90 373,37 28,09 % 36,34 % 68,62 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Chevron 8,53 % 161,89 162,67 159,80 163,62 -0,78 -0,48 %
K
V
Dow Inc 6,60 % 58,46 58,85 58,29 59,00 -0,39 -0,66 %
K
V
Verizon 6,53 % 40,16 40,52 40,09 40,47 -0,36 -0,89 %
K
V
Procter & Gamble 6,35 % 155,84 157,24 155,77 157,60 -1,40 -0,89 %
K
V
Visa 5,89 % 275,68 274,48 272,18 276,48 1,20 0,44 %
K
V
Goldman Sachs 3,04 % 397,48 400,76 394,84 401,47 -3,28 -0,82 %
K
V
Walt Disney 29,75 % 117,15 117,19 116,37 118,28 -0,04 -0,03 %
K
V
Caterpillar 25,81 % 371,98 372,07 366,90 373,37 -0,09 -0,02 %
K
V
Amazon 24,42 % 189,05 185,95 185,51 189,77 3,10 1,67 %
K
V
American Express 16,47 % 218,20 217,65 214,51 219,17 0,55 0,25 %
K
V
Merck & Co. 15,71 % 126,15 126,75 125,46 127,14 -0,60 -0,47 %
K
V
Travelers Companies 15,70 % 220,40 224,38 219,72 223,03 -3,98 -1,77 %
K
V
JPMorgan Chase 14,89 % 195,43 195,47 193,24 196,57 -0,04 -0,02 %
K
V
Walmart 14,36 % 60,09 60,62 60,07 60,89 -0,53 -0,87 %
K
V
Microsoft 13,80 % 427,93 423,26 422,36 429,37 4,67 1,10 %
K
V
Salesforce 13,68 % 299,15 299,62 296,41 301,09 -0,47 -0,16 %
K
V
IBM 13,67 % 185,90 186,04 184,58 186,80 -0,14 -0,08 %
K
V
3M 1,94 % 93,18 92,63 92,48 93,56 0,55 0,59 %
K
V
Home Depot 0,24 % 347,37 350,56 345,79 351,91 -3,19 -0,91 %
K
V
Coca-Cola 0,20 % 59,05 58,92 58,79 59,37 0,13 0,22 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
McDonald’s -9,41 % 268,62 268,67 267,15 269,88 -0,05 -0,02 %
K
V
Apple -9,07 % 175,03 175,04 168,16 175,46 7,25 4,32 %
K
V
Amgen -6,21 % 270,15 270,00 268,45 273,00 3,70 1,39 %
K
V
Honeywell International -6,13 % 196,87 195,65 194,27 197,20 1,22 0,62 %
K
V
Johnson & Johnson -5,07 % 148,79 150,20 148,39 150,87 -1,41 -0,94 %
K
V
Boeing -33,49 % 173,36 174,63 171,38 174,70 -1,27 -0,73 %
K
V
Intel -25,19 % 37,60 37,63 37,08 37,67 0,40 1,08 %
K
V
Cisco Systems -2,02 % 49,51 49,53 49,00 49,59 0,30 0,61 %
K
V
UnitedHealth -16,10 % 441,72 450,05 441,48 450,77 -8,33 -1,85 %
K
V
NIKE -15,26 % 92,00 89,00 90,83 92,41 3,00 3,37 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Chevron 9,93 % 161,89 162,67 159,80 163,62 -0,78 -0,48 %
K
V
Dow Inc 9,54 % 58,46 58,85 58,29 59,00 -0,39 -0,66 %
K
V
Merck & Co. 6,34 % 126,15 126,75 125,46 127,14 -0,60 -0,47 %
K
V
Goldman Sachs 5,22 % 397,48 400,76 394,84 401,47 -3,28 -0,82 %
K
V
Visa 4,36 % 275,68 274,48 272,18 276,48 1,20 0,44 %
K
V
Verizon 4,15 % 40,16 40,52 40,09 40,47 -0,36 -0,89 %
K
V
Procter & Gamble 3,48 % 155,84 157,24 155,77 157,60 -1,40 -0,89 %
K
V
3M 3,08 % 93,18 92,63 92,48 93,56 0,55 0,59 %
K
V
Walt Disney 29,66 % 117,15 117,19 116,37 118,28 -0,04 -0,03 %
K
V
Caterpillar 28,09 % 371,98 372,07 366,90 373,37 -0,09 -0,02 %
K
V
Amazon 22,28 % 189,05 185,95 185,51 189,77 3,10 1,67 %
K
V
American Express 19,86 % 218,20 217,65 214,51 219,17 0,55 0,25 %
K
V
JPMorgan Chase 15,60 % 195,43 195,47 193,24 196,57 -0,04 -0,02 %
K
V
Travelers Companies 12,70 % 220,40 224,38 219,72 223,03 -3,98 -1,77 %
K
V
IBM 12,12 % 185,90 186,04 184,58 186,80 -0,14 -0,08 %
K
V
Walmart 11,76 % 60,09 60,62 60,07 60,89 -0,53 -0,87 %
K
V
Microsoft 10,16 % 427,93 423,26 422,36 429,37 4,67 1,10 %
K
V
Salesforce 10,01 % 299,15 299,62 296,41 301,09 -0,47 -0,16 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
McDonald’s -8,47 % 268,62 268,67 267,15 269,88 -0,05 -0,02 %
K
V
Johnson & Johnson -8,37 % 148,79 150,20 148,39 150,87 -1,41 -0,94 %
K
V
Apple -5,85 % 175,03 175,04 168,16 175,46 7,25 4,32 %
K
V
Boeing -20,37 % 173,36 174,63 171,38 174,70 -1,27 -0,73 %
K
V
Intel -20,20 % 37,60 37,63 37,08 37,67 0,40 1,08 %
K
V
Home Depot -2,34 % 347,37 350,56 345,79 351,91 -3,19 -0,91 %
K
V
Coca-Cola -2,22 % 59,05 58,92 58,79 59,37 0,13 0,22 %
K
V
Honeywell International -2,10 % 196,87 195,65 194,27 197,20 1,22 0,62 %
K
V
UnitedHealth -15,30 % 441,72 450,05 441,48 450,77 -8,33 -1,85 %
K
V
NIKE -12,43 % 92,00 89,00 90,83 92,41 3,00 3,37 %
K
V
Amgen -11,86 % 270,15 270,00 268,45 273,00 3,70 1,39 %
K
V
Cisco Systems -1,65 % 49,51 49,53 49,00 49,59 0,30 0,61 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 9,94 % 59,05 58,92 58,79 59,37 0,13 0,22 %
K
V
Procter & Gamble 8,98 % 155,84 157,24 155,77 157,60 -1,40 -0,89 %
K
V
McDonald’s 7,05 % 268,62 268,67 267,15 269,88 -0,05 -0,02 %
K
V
Honeywell International 5,05 % 196,87 195,65 194,27 197,20 1,22 0,62 %
K
V
Salesforce 44,62 % 299,15 299,62 296,41 301,09 -0,47 -0,16 %
K
V
American Express 44,02 % 218,20 217,65 214,51 219,17 0,55 0,25 %
K
V
Amazon 43,40 % 189,05 185,95 185,51 189,77 3,10 1,67 %
K
V
Walt Disney 38,07 % 117,15 117,19 116,37 118,28 -0,04 -0,03 %
K
V
Caterpillar 36,34 % 371,98 372,07 366,90 373,37 -0,09 -0,02 %
K
V
Travelers Companies 35,71 % 220,40 224,38 219,72 223,03 -3,98 -1,77 %
K
V
JPMorgan Chase 33,72 % 195,43 195,47 193,24 196,57 -0,04 -0,02 %
K
V
IBM 29,79 % 185,90 186,04 184,58 186,80 -0,14 -0,08 %
K
V
Microsoft 28,73 % 427,93 423,26 422,36 429,37 4,67 1,10 %
K
V
Verizon 27,65 % 40,16 40,52 40,09 40,47 -0,36 -0,89 %
K
V
Goldman Sachs 26,98 % 397,48 400,76 394,84 401,47 -3,28 -0,82 %
K
V
3M 23,29 % 93,18 92,63 92,48 93,56 0,55 0,59 %
K
V
Merck & Co. 21,93 % 126,15 126,75 125,46 127,14 -0,60 -0,47 %
K
V
Visa 16,97 % 275,68 274,48 272,18 276,48 1,20 0,44 %
K
V
Home Depot 16,55 % 347,37 350,56 345,79 351,91 -3,19 -0,91 %
K
V
Dow Inc 14,88 % 58,46 58,85 58,29 59,00 -0,39 -0,66 %
K
V
Walmart 13,94 % 60,09 60,62 60,07 60,89 -0,53 -0,87 %
K
V
Intel 1,95 % 37,60 37,63 37,08 37,67 0,40 1,08 %
K
V
Chevron 0,49 % 161,89 162,67 159,80 163,62 -0,78 -0,48 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -7,73 % 49,51 49,53 49,00 49,59 0,30 0,61 %
K
V
NIKE -6,74 % 92,00 89,00 90,83 92,41 3,00 3,37 %
K
V
Amgen -4,74 % 270,15 270,00 268,45 273,00 3,70 1,39 %
K
V
Johnson & Johnson -4,73 % 148,79 150,20 148,39 150,87 -1,41 -0,94 %
K
V
Apple -2,65 % 175,03 175,04 168,16 175,46 7,25 4,32 %
K
V
UnitedHealth -15,72 % 441,72 450,05 441,48 450,77 -8,33 -1,85 %
K
V
Boeing -11,58 % 173,36 174,63 171,38 174,70 -1,27 -0,73 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Amazon 89,20 % 189,05 185,95 185,51 189,77 3,10 1,67 %
K
V
Apple 8,85 % 175,03 175,04 168,16 175,46 7,25 4,32 %
K
V
Amgen 7,45 % 270,15 270,00 268,45 273,00 3,70 1,39 %
K
V
Caterpillar 68,62 % 371,98 372,07 366,90 373,37 -0,09 -0,02 %
K
V
3M 6,59 % 93,18 92,63 92,48 93,56 0,55 0,59 %
K
V
Salesforce 58,37 % 299,15 299,62 296,41 301,09 -0,47 -0,16 %
K
V
JPMorgan Chase 52,06 % 195,43 195,47 193,24 196,57 -0,04 -0,02 %
K
V
Microsoft 51,30 % 427,93 423,26 422,36 429,37 4,67 1,10 %
K
V
IBM 42,54 % 185,90 186,04 184,58 186,80 -0,14 -0,08 %
K
V
Dow Inc 4,04 % 58,46 58,85 58,29 59,00 -0,39 -0,66 %
K
V
American Express 34,83 % 218,20 217,65 214,51 219,17 0,55 0,25 %
K
V
Procter & Gamble 3,44 % 155,84 157,24 155,77 157,60 -1,40 -0,89 %
K
V
Travelers Companies 27,00 % 220,40 224,38 219,72 223,03 -3,98 -1,77 %
K
V
Goldman Sachs 21,42 % 397,48 400,76 394,84 401,47 -3,28 -0,82 %
K
V
Visa 20,67 % 275,68 274,48 272,18 276,48 1,20 0,44 %
K
V
Walmart 20,14 % 60,09 60,62 60,07 60,89 -0,53 -0,87 %
K
V
Honeywell International 2,44 % 196,87 195,65 194,27 197,20 1,22 0,62 %
K
V
Home Depot 18,25 % 347,37 350,56 345,79 351,91 -3,19 -0,91 %
K
V
Walt Disney 16,66 % 117,15 117,19 116,37 118,28 -0,04 -0,03 %
K
V
Intel 16,23 % 37,60 37,63 37,08 37,67 0,40 1,08 %
K
V
Merck & Co. 12,14 % 126,15 126,75 125,46 127,14 -0,60 -0,47 %
K
V
Verizon 1,80 % 40,16 40,52 40,09 40,47 -0,36 -0,89 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -9,42 % 148,79 150,20 148,39 150,87 -1,41 -0,94 %
K
V
Coca-Cola -5,64 % 59,05 58,92 58,79 59,37 0,13 0,22 %
K
V
McDonald’s -5,58 % 268,62 268,67 267,15 269,88 -0,05 -0,02 %
K
V
Chevron -4,33 % 161,89 162,67 159,80 163,62 -0,78 -0,48 %
K
V
NIKE -25,39 % 92,00 89,00 90,83 92,41 3,00 3,37 %
K
V
Cisco Systems -2,19 % 49,51 49,53 49,00 49,59 0,30 0,61 %
K
V
Boeing -18,35 % 173,36 174,63 171,38 174,70 -1,27 -0,73 %
K
V
UnitedHealth -15,21 % 441,72 450,05 441,48 450,77 -8,33 -1,85 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Home Depot 8,81 % 347,37 350,56 345,79 351,91 -3,19 -0,91 %
K
V
Amgen 8,52 % 270,15 270,00 268,45 273,00 3,70 1,39 %
K
V
Merck & Co. 73,37 % 126,15 126,75 125,46 127,14 -0,60 -0,47 %
K
V
Microsoft 67,26 % 427,93 423,26 422,36 429,37 4,67 1,10 %
K
V
Caterpillar 61,20 % 371,98 372,07 366,90 373,37 -0,09 -0,02 %
K
V
Chevron 57,30 % 161,89 162,67 159,80 163,62 -0,78 -0,48 %
K
V
American Express 47,65 % 218,20 217,65 214,51 219,17 0,55 0,25 %
K
V
Travelers Companies 45,33 % 220,40 224,38 219,72 223,03 -3,98 -1,77 %
K
V
IBM 43,39 % 185,90 186,04 184,58 186,80 -0,14 -0,08 %
K
V
Apple 31,61 % 175,03 175,04 168,16 175,46 7,25 4,32 %
K
V
Salesforce 29,35 % 299,15 299,62 296,41 301,09 -0,47 -0,16 %
K
V
Walmart 28,98 % 60,09 60,62 60,07 60,89 -0,53 -0,87 %
K
V
JPMorgan Chase 25,05 % 195,43 195,47 193,24 196,57 -0,04 -0,02 %
K
V
Visa 23,89 % 275,68 274,48 272,18 276,48 1,20 0,44 %
K
V
Goldman Sachs 20,15 % 397,48 400,76 394,84 401,47 -3,28 -0,82 %
K
V
UnitedHealth 17,39 % 441,72 450,05 441,48 450,77 -8,33 -1,85 %
K
V
McDonald’s 16,04 % 268,62 268,67 267,15 269,88 -0,05 -0,02 %
K
V
Procter & Gamble 14,28 % 155,84 157,24 155,77 157,60 -1,40 -0,89 %
K
V
Amazon 12,12 % 189,05 185,95 185,51 189,77 3,10 1,67 %
K
V
Coca-Cola 11,04 % 59,05 58,92 58,79 59,37 0,13 0,22 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -7,73 % 148,79 150,20 148,39 150,87 -1,41 -0,94 %
K
V
Dow Inc -7,41 % 58,46 58,85 58,29 59,00 -0,39 -0,66 %
K
V
Intel -44,92 % 37,60 37,63 37,08 37,67 0,40 1,08 %
K
V
3M -43,71 % 93,18 92,63 92,48 93,56 0,55 0,59 %
K
V
Cisco Systems -4,95 % 49,51 49,53 49,00 49,59 0,30 0,61 %
K
V
Walt Disney -37,65 % 117,15 117,19 116,37 118,28 -0,04 -0,03 %
K
V
NIKE -32,08 % 92,00 89,00 90,83 92,41 3,00 3,37 %
K
V
Boeing -31,30 % 173,36 174,63 171,38 174,70 -1,27 -0,73 %
K
V
Verizon -30,14 % 40,16 40,52 40,09 40,47 -0,36 -0,89 %
K
V
Honeywell International -13,27 % 196,87 195,65 194,27 197,20 1,22 0,62 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
American Express 98,63 % 218,20 217,65 214,51 219,17 0,55 0,25 %
K
V
Goldman Sachs 95,97 % 397,48 400,76 394,84 401,47 -3,28 -0,82 %
K
V
UnitedHealth 87,63 % 441,72 450,05 441,48 450,77 -8,33 -1,85 %
K
V
Salesforce 86,12 % 299,15 299,62 296,41 301,09 -0,47 -0,16 %
K
V
JPMorgan Chase 83,97 % 195,43 195,47 193,24 196,57 -0,04 -0,02 %
K
V
NIKE 8,24 % 92,00 89,00 90,83 92,41 3,00 3,37 %
K
V
Walmart 78,86 % 60,09 60,62 60,07 60,89 -0,53 -0,87 %
K
V
Visa 74,64 % 275,68 274,48 272,18 276,48 1,20 0,44 %
K
V
Home Depot 72,41 % 347,37 350,56 345,79 351,91 -3,19 -0,91 %
K
V
Merck & Co. 65,71 % 126,15 126,75 125,46 127,14 -0,60 -0,47 %
K
V
Travelers Companies 61,73 % 220,40 224,38 219,72 223,03 -3,98 -1,77 %
K
V
Dow Inc 6,50 % 58,46 58,85 58,29 59,00 -0,39 -0,66 %
K
V
Procter & Gamble 48,77 % 155,84 157,24 155,77 157,60 -1,40 -0,89 %
K
V
McDonald’s 42,22 % 268,62 268,67 267,15 269,88 -0,05 -0,02 %
K
V
Amgen 40,62 % 270,15 270,00 268,45 273,00 3,70 1,39 %
K
V
IBM 35,36 % 185,90 186,04 184,58 186,80 -0,14 -0,08 %
K
V
Chevron 28,49 % 161,89 162,67 159,80 163,62 -0,78 -0,48 %
K
V
Coca-Cola 26,42 % 59,05 58,92 58,79 59,37 0,13 0,22 %
K
V
Microsoft 255,63 % 427,93 423,26 422,36 429,37 4,67 1,10 %
K
V
Apple 251,91 % 175,03 175,04 168,16 175,46 7,25 4,32 %
K
V
Honeywell International 22,36 % 196,87 195,65 194,27 197,20 1,22 0,62 %
K
V
Caterpillar 167,86 % 371,98 372,07 366,90 373,37 -0,09 -0,02 %
K
V
Amazon 105,04 % 189,05 185,95 185,51 189,77 3,10 1,67 %
K
V
Johnson & Johnson 10,04 % 148,79 150,20 148,39 150,87 -1,41 -0,94 %
K
V
Walt Disney 0,47 % 117,15 117,19 116,37 118,28 -0,04 -0,03 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -53,17 % 173,36 174,63 171,38 174,70 -1,27 -0,73 %
K
V
3M -47,81 % 93,18 92,63 92,48 93,56 0,55 0,59 %
K
V
Intel -32,62 % 37,60 37,63 37,08 37,67 0,40 1,08 %
K
V
Verizon -31,42 % 40,16 40,52 40,09 40,47 -0,36 -0,89 %
K
V
Cisco Systems -10,95 % 49,51 49,53 49,00 49,59 0,30 0,61 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Chevron 161,89 8,53 % -0,48 % 0,75 % 6,58 % 9,93 % 0,49 % -4,33 % 57,30 % 28,49 %
K
V
Dow Inc 58,46 6,60 % -0,66 % -2,34 % 1,35 % 9,54 % 14,88 % 4,04 % -7,41 % 6,50 %
K
V
Verizon 40,16 6,53 % -0,89 % -5,39 % 0,07 % 4,15 % 27,65 % 1,80 % -30,14 % -31,42 %
K
V
Procter & Gamble 155,84 6,35 % -0,89 % 0,25 % -3,76 % 3,48 % 8,98 % 3,44 % 14,28 % 48,77 %
K
V
Visa 275,68 5,89 % 0,44 % 0,61 % -2,90 % 4,36 % 16,97 % 20,67 % 23,89 % 74,64 %
K
V
Goldman Sachs 397,48 3,04 % -0,82 % -2,16 % 2,40 % 5,22 % 26,98 % 21,42 % 20,15 % 95,97 %
K
V
Walt Disney 117,15 29,75 % -0,03 % 0,05 % 4,17 % 29,66 % 38,07 % 16,66 % -37,65 % 0,47 %
K
V
Caterpillar 371,98 25,81 % -0,02 % 0,59 % 10,30 % 28,09 % 36,34 % 68,62 % 61,20 % 167,86 %
K
V
Amazon 189,05 24,42 % 1,67 % 5,03 % 7,79 % 22,28 % 43,40 % 89,20 % 12,12 % 105,04 %
K
V
American Express 218,20 16,47 % 0,25 % -0,63 % -2,00 % 19,86 % 44,02 % 34,83 % 47,65 % 98,63 %
K
V
Merck & Co. 126,15 15,71 % -0,47 % -1,18 % 2,85 % 6,34 % 21,93 % 12,14 % 73,37 % 65,71 %
K
V
Travelers Companies 220,40 15,70 % -1,77 % -3,54 % -0,03 % 12,70 % 35,71 % 27,00 % 45,33 % 61,73 %
K
V
JPMorgan Chase 195,43 14,89 % -0,02 % -0,11 % 2,94 % 15,60 % 33,72 % 52,06 % 25,05 % 83,97 %
K
V
Walmart 60,09 14,36 % -0,87 % 0,99 % -2,15 % 11,76 % 13,94 % 20,14 % 28,98 % 78,86 %
K
V
Microsoft 427,93 13,80 % 1,10 % 2,40 % 3,05 % 10,16 % 28,73 % 51,30 % 67,26 % 255,63 %
K
V
Salesforce 299,15 13,68 % -0,16 % 1,70 % -2,44 % 10,01 % 44,62 % 58,37 % 29,35 % 86,12 %
K
V
IBM 185,90 13,67 % -0,08 % -1,09 % -6,01 % 12,12 % 29,79 % 42,54 % 43,39 % 35,36 %
K
V
3M 93,18 1,94 % 0,59 % 2,92 % 12,89 % 3,08 % 23,29 % 6,59 % -43,71 % -47,81 %
K
V
Home Depot 347,37 0,24 % -0,91 % -2,88 % -7,25 % -2,34 % 16,55 % 18,25 % 8,81 % 72,41 %
K
V
Coca-Cola 59,05 0,20 % 0,22 % -0,42 % -2,40 % -2,22 % 9,94 % -5,64 % 11,04 % 26,42 %
K
V
McDonald’s 268,62 -9,41 % -0,02 % -0,54 % -8,73 % -8,47 % 7,05 % -5,58 % 16,04 % 42,22 %
K
V
Apple 175,03 -9,07 % 4,32 % 3,68 % 1,04 % -5,85 % -2,65 % 8,85 % 31,61 % 251,91 %
K
V
Amgen 270,15 -6,21 % 1,39 % 0,77 % -2,31 % -11,86 % -4,74 % 7,45 % 8,52 % 40,62 %
K
V
Honeywell International 196,87 -6,13 % 0,62 % 0,42 % -1,13 % -2,10 % 5,05 % 2,44 % -13,27 % 22,36 %
K
V
Johnson & Johnson 148,79 -5,07 % -0,94 % -2,43 % -8,57 % -8,37 % -4,73 % -9,42 % -7,73 % 10,04 %
K
V
Boeing 173,36 -33,49 % -0,73 % -5,42 % -5,91 % -20,37 % -11,58 % -18,35 % -31,30 % -53,17 %
K
V
Intel 37,60 -25,19 % 1,08 % -5,36 % -16,89 % -20,20 % 1,95 % 16,23 % -44,92 % -32,62 %
K
V
Cisco Systems 49,51 -2,02 % 0,61 % 2,91 % -1,12 % -1,65 % -7,73 % -2,19 % -4,95 % -10,95 %
K
V
UnitedHealth 441,72 -16,10 % -1,85 % -3,00 % -9,73 % -15,30 % -15,72 % -15,21 % 17,39 % 87,63 %
K
V
NIKE 92,00 -15,26 % 3,37 % 3,29 % -8,17 % -12,43 % -6,74 % -25,39 % -32,08 % 8,24 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?