Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Walgreens Boots Alliance 20,79 0,85 4,26 % 22:00 19,75 20,82 -11,27 % -33,34 % -49,88 %
K
V
Salesforce 260,00 8,10 3,22 % 22:00 249,70 263,43 17,37 % 22,05 % 79,86 %
K
V
NIKE 113,48 3,21 2,91 % 22:00 109,75 113,55 10,86 % 5,29 % 1,14 %
K
V
Caterpillar 256,76 6,04 2,41 % 22:00 251,01 257,44 -10,30 % 13,29 % 8,74 %
K
V
Johnson & Johnson 158,38 3,72 2,41 % 22:00 155,47 158,46 -1,31 % 0,90 % -11,46 %
K
V
Goldman Sachs 348,43 6,89 2,02 % 22:00 340,42 348,89 6,42 % 7,66 % -8,45 %
K
V
Home Depot 319,62 6,13 1,96 % 22:00 313,00 320,10 -4,04 % 8,00 % -2,55 %
K
V
American Express 173,76 2,99 1,75 % 22:01 170,31 174,34 8,86 % 3,08 % 10,85 %
K
V
McDonald’s 285,96 4,12 1,46 % 22:00 283,00 286,86 1,79 % -1,36 % 4,59 %
K
V
IBM 160,55 1,99 1,26 % 22:00 158,00 160,59 8,52 % 21,24 % 7,99 %
K
V
Dow Inc 52,30 0,55 1,06 % 22:00 51,57 52,62 -5,41 % 1,34 % 1,45 %
K
V
Amgen 272,45 2,81 1,04 % 22:00 267,62 272,59 6,13 % 24,94 % -4,57 %
K
V
Boeing 233,87 2,24 0,97 % 22:00 231,38 235,38 4,69 % 9,63 % 27,89 %
K
V
Merck & Co. 103,46 0,98 0,96 % 22:00 102,66 103,68 -5,81 % -8,05 % -5,98 %
K
V
Honeywell International 197,78 1,86 0,95 % 22:00 195,32 198,09 4,98 % -0,54 % -9,72 %
K
V
Chevron 144,81 1,21 0,84 % 22:01 142,60 146,51 -11,86 % -7,33 % -20,01 %
K
V
3M 99,85 0,78 0,79 % 22:00 98,16 100,21 -6,64 % -2,61 % -21,37 %
K
V
Travelers Companies 181,98 1,36 0,75 % 22:00 179,18 182,33 12,13 % 3,91 % -3,99 %
K
V
Apple 191,24 1,29 0,68 % 22:00 189,23 191,56 0,94 % 5,69 % 29,38 %
K
V
Verizon 38,58 0,25 0,65 % 22:00 38,27 38,61 10,67 % 11,57 % 1,05 %
K
V
JPMorgan Chase 156,84 0,76 0,49 % 22:00 155,82 157,86 6,82 % 11,65 % 16,04 %
K
V
Coca-Cola 58,64 0,20 0,34 % 22:00 58,24 58,69 -1,13 % -4,12 % -8,87 %
K
V
Cisco Systems 48,47 0,09 0,19 % 22:00 48,02 48,78 -16,20 % -3,10 % -2,47 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Intel 43,74 -0,96 -2,15 % 22:00 42,86 44,36 19,48 % 39,70 % 48,72 %
K
V
Microsoft 374,51 -4,40 -1,16 % 22:00 371,31 378,16 13,95 % 11,66 % 46,86 %
K
V
UnitedHealth 547,16 -5,81 -1,05 % 22:00 545,16 554,70 14,89 % 9,52 % 2,05 %
K
V
Walmart 154,34 -1,35 -0,87 % 22:00 152,63 155,61 -4,47 % 3,71 % 0,73 %
K
V
Procter & Gamble 152,66 -0,86 -0,56 % 22:00 152,23 153,49 -1,20 % 4,19 % 1,36 %
K
V
Walt Disney 92,58 -0,11 -0,12 % 22:01 91,77 92,84 13,40 % 1,99 % -6,89 %
K
V
Visa 256,45 -0,23 -0,09 % 22:00 253,90 256,91 3,36 % 12,09 % 17,82 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Salesforce 96,09 % 260,00 251,90 249,70 263,43 8,10 3,22 %
K
V
Walmart 8,85 % 154,34 155,69 152,63 155,61 -1,35 -0,87 %
K
V
McDonald’s 8,51 % 285,96 281,84 283,00 286,86 4,12 1,46 %
K
V
Caterpillar 7,18 % 256,76 250,72 251,01 257,44 6,04 2,41 %
K
V
Intel 65,49 % 43,74 44,70 42,86 44,36 -0,96 -2,15 %
K
V
Walt Disney 6,56 % 92,58 92,69 91,77 92,84 -0,11 -0,12 %
K
V
Microsoft 56,16 % 374,51 378,91 371,31 378,16 -4,40 -1,16 %
K
V
Apple 47,19 % 191,24 189,95 189,23 191,56 1,29 0,68 %
K
V
Dow Inc 3,79 % 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V
Amgen 3,74 % 272,45 269,64 267,62 272,59 2,81 1,04 %
K
V
UnitedHealth 3,20 % 547,16 552,97 545,16 554,70 -5,81 -1,05 %
K
V
Visa 23,44 % 256,45 256,68 253,90 256,91 -0,23 -0,09 %
K
V
Boeing 22,77 % 233,87 231,63 231,38 235,38 2,24 0,97 %
K
V
American Express 17,60 % 173,76 170,77 170,31 174,34 2,99 1,75 %
K
V
JPMorgan Chase 16,96 % 156,84 156,08 155,82 157,86 0,76 0,49 %
K
V
IBM 13,95 % 160,55 158,56 158,00 160,59 1,99 1,26 %
K
V
Cisco Systems 1,74 % 48,47 48,38 48,02 48,78 0,09 0,19 %
K
V
Goldman Sachs 1,47 % 348,43 341,54 340,42 348,89 6,89 2,02 %
K
V
Home Depot 1,19 % 319,62 313,49 313,00 320,10 6,13 1,96 %
K
V
Procter & Gamble 0,73 % 152,66 153,52 152,23 153,49 -0,86 -0,56 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola -7,81 % 58,64 58,44 58,24 58,69 0,20 0,34 %
K
V
Honeywell International -7,71 % 197,78 195,92 195,32 198,09 1,86 0,95 %
K
V
Merck & Co. -6,75 % 103,46 102,48 102,66 103,68 0,98 0,96 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -44,35 % 20,79 19,94 19,75 20,82 0,85 4,26 %
K
V
NIKE -3,02 % 113,48 110,27 109,75 113,55 3,21 2,91 %
K
V
Travelers Companies -2,94 % 181,98 180,62 179,18 182,33 1,36 0,75 %
K
V
Verizon -2,08 % 38,58 38,33 38,27 38,61 0,25 0,65 %
K
V
Chevron -19,32 % 144,81 143,60 142,60 146,51 1,21 0,84 %
K
V
3M -16,74 % 99,85 99,07 98,16 100,21 0,78 0,79 %
K
V
Johnson & Johnson -10,34 % 158,38 154,66 155,47 158,46 3,72 2,41 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
American Express 8,86 % 173,76 170,77 170,31 174,34 2,99 1,75 %
K
V
IBM 8,52 % 160,55 158,56 158,00 160,59 1,99 1,26 %
K
V
JPMorgan Chase 6,82 % 156,84 156,08 155,82 157,86 0,76 0,49 %
K
V
Goldman Sachs 6,42 % 348,43 341,54 340,42 348,89 6,89 2,02 %
K
V
Amgen 6,13 % 272,45 269,64 267,62 272,59 2,81 1,04 %
K
V
Honeywell International 4,98 % 197,78 195,92 195,32 198,09 1,86 0,95 %
K
V
Boeing 4,69 % 233,87 231,63 231,38 235,38 2,24 0,97 %
K
V
Visa 3,36 % 256,45 256,68 253,90 256,91 -0,23 -0,09 %
K
V
Intel 19,48 % 43,74 44,70 42,86 44,36 -0,96 -2,15 %
K
V
Salesforce 17,37 % 260,00 251,90 249,70 263,43 8,10 3,22 %
K
V
UnitedHealth 14,89 % 547,16 552,97 545,16 554,70 -5,81 -1,05 %
K
V
Microsoft 13,95 % 374,51 378,91 371,31 378,16 -4,40 -1,16 %
K
V
Walt Disney 13,40 % 92,58 92,69 91,77 92,84 -0,11 -0,12 %
K
V
Travelers Companies 12,13 % 181,98 180,62 179,18 182,33 1,36 0,75 %
K
V
NIKE 10,86 % 113,48 110,27 109,75 113,55 3,21 2,91 %
K
V
Verizon 10,67 % 38,58 38,33 38,27 38,61 0,25 0,65 %
K
V
McDonald’s 1,79 % 285,96 281,84 283,00 286,86 4,12 1,46 %
K
V
Apple 0,94 % 191,24 189,95 189,23 191,56 1,29 0,68 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
3M -6,64 % 99,85 99,07 98,16 100,21 0,78 0,79 %
K
V
Merck & Co. -5,81 % 103,46 102,48 102,66 103,68 0,98 0,96 %
K
V
Dow Inc -5,41 % 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V
Walmart -4,47 % 154,34 155,69 152,63 155,61 -1,35 -0,87 %
K
V
Home Depot -4,04 % 319,62 313,49 313,00 320,10 6,13 1,96 %
K
V
Cisco Systems -16,20 % 48,47 48,38 48,02 48,78 0,09 0,19 %
K
V
Chevron -11,86 % 144,81 143,60 142,60 146,51 1,21 0,84 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -11,27 % 20,79 19,94 19,75 20,82 0,85 4,26 %
K
V
Caterpillar -10,30 % 256,76 250,72 251,01 257,44 6,04 2,41 %
K
V
Johnson & Johnson -1,31 % 158,38 154,66 155,47 158,46 3,72 2,41 %
K
V
Procter & Gamble -1,20 % 152,66 153,52 152,23 153,49 -0,86 -0,56 %
K
V
Coca-Cola -1,13 % 58,64 58,44 58,24 58,69 0,20 0,34 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing 9,63 % 233,87 231,63 231,38 235,38 2,24 0,97 %
K
V
UnitedHealth 9,52 % 547,16 552,97 545,16 554,70 -5,81 -1,05 %
K
V
Home Depot 8,00 % 319,62 313,49 313,00 320,10 6,13 1,96 %
K
V
Goldman Sachs 7,66 % 348,43 341,54 340,42 348,89 6,89 2,02 %
K
V
Apple 5,69 % 191,24 189,95 189,23 191,56 1,29 0,68 %
K
V
NIKE 5,29 % 113,48 110,27 109,75 113,55 3,21 2,91 %
K
V
Procter & Gamble 4,19 % 152,66 153,52 152,23 153,49 -0,86 -0,56 %
K
V
Intel 39,70 % 43,74 44,70 42,86 44,36 -0,96 -2,15 %
K
V
Travelers Companies 3,91 % 181,98 180,62 179,18 182,33 1,36 0,75 %
K
V
Walmart 3,71 % 154,34 155,69 152,63 155,61 -1,35 -0,87 %
K
V
American Express 3,08 % 173,76 170,77 170,31 174,34 2,99 1,75 %
K
V
Amgen 24,94 % 272,45 269,64 267,62 272,59 2,81 1,04 %
K
V
Salesforce 22,05 % 260,00 251,90 249,70 263,43 8,10 3,22 %
K
V
IBM 21,24 % 160,55 158,56 158,00 160,59 1,99 1,26 %
K
V
Caterpillar 13,29 % 256,76 250,72 251,01 257,44 6,04 2,41 %
K
V
Visa 12,09 % 256,45 256,68 253,90 256,91 -0,23 -0,09 %
K
V
Microsoft 11,66 % 374,51 378,91 371,31 378,16 -4,40 -1,16 %
K
V
JPMorgan Chase 11,65 % 156,84 156,08 155,82 157,86 0,76 0,49 %
K
V
Verizon 11,57 % 38,58 38,33 38,27 38,61 0,25 0,65 %
K
V
Walt Disney 1,99 % 92,58 92,69 91,77 92,84 -0,11 -0,12 %
K
V
Dow Inc 1,34 % 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V
Johnson & Johnson 0,90 % 158,38 154,66 155,47 158,46 3,72 2,41 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck & Co. -8,05 % 103,46 102,48 102,66 103,68 0,98 0,96 %
K
V
Chevron -7,33 % 144,81 143,60 142,60 146,51 1,21 0,84 %
K
V
Coca-Cola -4,12 % 58,64 58,44 58,24 58,69 0,20 0,34 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -33,34 % 20,79 19,94 19,75 20,82 0,85 4,26 %
K
V
Cisco Systems -3,10 % 48,47 48,38 48,02 48,78 0,09 0,19 %
K
V
3M -2,61 % 99,85 99,07 98,16 100,21 0,78 0,79 %
K
V
McDonald’s -1,36 % 285,96 281,84 283,00 286,86 4,12 1,46 %
K
V
Honeywell International -0,54 % 197,78 195,92 195,32 198,09 1,86 0,95 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Caterpillar 8,74 % 256,76 250,72 251,01 257,44 6,04 2,41 %
K
V
Salesforce 79,86 % 260,00 251,90 249,70 263,43 8,10 3,22 %
K
V
IBM 7,99 % 160,55 158,56 158,00 160,59 1,99 1,26 %
K
V
Intel 48,72 % 43,74 44,70 42,86 44,36 -0,96 -2,15 %
K
V
Microsoft 46,86 % 374,51 378,91 371,31 378,16 -4,40 -1,16 %
K
V
McDonald’s 4,59 % 285,96 281,84 283,00 286,86 4,12 1,46 %
K
V
Apple 29,38 % 191,24 189,95 189,23 191,56 1,29 0,68 %
K
V
Boeing 27,89 % 233,87 231,63 231,38 235,38 2,24 0,97 %
K
V
UnitedHealth 2,05 % 547,16 552,97 545,16 554,70 -5,81 -1,05 %
K
V
Visa 17,82 % 256,45 256,68 253,90 256,91 -0,23 -0,09 %
K
V
JPMorgan Chase 16,04 % 156,84 156,08 155,82 157,86 0,76 0,49 %
K
V
American Express 10,85 % 173,76 170,77 170,31 174,34 2,99 1,75 %
K
V
Dow Inc 1,45 % 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V
Procter & Gamble 1,36 % 152,66 153,52 152,23 153,49 -0,86 -0,56 %
K
V
NIKE 1,14 % 113,48 110,27 109,75 113,55 3,21 2,91 %
K
V
Verizon 1,05 % 38,58 38,33 38,27 38,61 0,25 0,65 %
K
V
Walmart 0,73 % 154,34 155,69 152,63 155,61 -1,35 -0,87 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International -9,72 % 197,78 195,92 195,32 198,09 1,86 0,95 %
K
V
Coca-Cola -8,87 % 58,64 58,44 58,24 58,69 0,20 0,34 %
K
V
Goldman Sachs -8,45 % 348,43 341,54 340,42 348,89 6,89 2,02 %
K
V
Walt Disney -6,89 % 92,58 92,69 91,77 92,84 -0,11 -0,12 %
K
V
Merck & Co. -5,98 % 103,46 102,48 102,66 103,68 0,98 0,96 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -49,88 % 20,79 19,94 19,75 20,82 0,85 4,26 %
K
V
Amgen -4,57 % 272,45 269,64 267,62 272,59 2,81 1,04 %
K
V
Travelers Companies -3,99 % 181,98 180,62 179,18 182,33 1,36 0,75 %
K
V
3M -21,37 % 99,85 99,07 98,16 100,21 0,78 0,79 %
K
V
Chevron -20,01 % 144,81 143,60 142,60 146,51 1,21 0,84 %
K
V
Home Depot -2,55 % 319,62 313,49 313,00 320,10 6,13 1,96 %
K
V
Cisco Systems -2,47 % 48,47 48,38 48,02 48,78 0,09 0,19 %
K
V
Johnson & Johnson -11,46 % 158,38 154,66 155,47 158,46 3,72 2,41 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems 9,22 % 48,47 48,38 48,02 48,78 0,09 0,19 %
K
V
Coca-Cola 8,90 % 58,64 58,44 58,24 58,69 0,20 0,34 %
K
V
Microsoft 74,71 % 374,51 378,91 371,31 378,16 -4,40 -1,16 %
K
V
Apple 56,43 % 191,24 189,95 189,23 191,56 1,29 0,68 %
K
V
UnitedHealth 56,38 % 547,16 552,97 545,16 554,70 -5,81 -1,05 %
K
V
Chevron 55,24 % 144,81 143,60 142,60 146,51 1,21 0,84 %
K
V
Johnson & Johnson 5,40 % 158,38 154,66 155,47 158,46 3,72 2,41 %
K
V
Goldman Sachs 45,43 % 348,43 341,54 340,42 348,89 6,89 2,02 %
K
V
Caterpillar 40,91 % 256,76 250,72 251,01 257,44 6,04 2,41 %
K
V
American Express 38,96 % 173,76 170,77 170,31 174,34 2,99 1,75 %
K
V
McDonald’s 35,69 % 285,96 281,84 283,00 286,86 4,12 1,46 %
K
V
Travelers Companies 33,65 % 181,98 180,62 179,18 182,33 1,36 0,75 %
K
V
Merck & Co. 32,42 % 103,46 102,48 102,66 103,68 0,98 0,96 %
K
V
IBM 32,14 % 160,55 158,56 158,00 160,59 1,99 1,26 %
K
V
Walmart 3,65 % 154,34 155,69 152,63 155,61 -1,35 -0,87 %
K
V
JPMorgan Chase 28,20 % 156,84 156,08 155,82 157,86 0,76 0,49 %
K
V
Home Depot 21,07 % 319,62 313,49 313,00 320,10 6,13 1,96 %
K
V
Visa 20,58 % 256,45 256,68 253,90 256,91 -0,23 -0,09 %
K
V
Amgen 18,86 % 272,45 269,64 267,62 272,59 2,81 1,04 %
K
V
Salesforce 15,12 % 260,00 251,90 249,70 263,43 8,10 3,22 %
K
V
Procter & Gamble 11,05 % 152,66 153,52 152,23 153,49 -0,86 -0,56 %
K
V
Boeing 0,50 % 233,87 231,63 231,38 235,38 2,24 0,97 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International -7,01 % 197,78 195,92 195,32 198,09 1,86 0,95 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -52,11 % 20,79 19,94 19,75 20,82 0,85 4,26 %
K
V
Dow Inc -5,00 % 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V
3M -42,10 % 99,85 99,07 98,16 100,21 0,78 0,79 %
K
V
Walt Disney -39,94 % 92,58 92,69 91,77 92,84 -0,11 -0,12 %
K
V
Verizon -37,32 % 38,58 38,33 38,27 38,61 0,25 0,65 %
K
V
NIKE -17,28 % 113,48 110,27 109,75 113,55 3,21 2,91 %
K
V
Intel -15,86 % 43,74 44,70 42,86 44,36 -0,96 -2,15 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Caterpillar 98,55 % 256,76 250,72 251,01 257,44 6,04 2,41 %
K
V
UnitedHealth 96,43 % 547,16 552,97 545,16 554,70 -5,81 -1,05 %
K
V
Goldman Sachs 89,05 % 348,43 341,54 340,42 348,89 6,89 2,02 %
K
V
Salesforce 86,73 % 260,00 251,90 249,70 263,43 8,10 3,22 %
K
V
Visa 84,98 % 256,45 256,68 253,90 256,91 -0,23 -0,09 %
K
V
Home Depot 82,33 % 319,62 313,49 313,00 320,10 6,13 1,96 %
K
V
Johnson & Johnson 8,46 % 158,38 154,66 155,47 158,46 3,72 2,41 %
K
V
Procter & Gamble 63,61 % 152,66 153,52 152,23 153,49 -0,86 -0,56 %
K
V
American Express 61,43 % 173,76 170,77 170,31 174,34 2,99 1,75 %
K
V
Walmart 61,09 % 154,34 155,69 152,63 155,61 -1,35 -0,87 %
K
V
McDonald’s 54,54 % 285,96 281,84 283,00 286,86 4,12 1,46 %
K
V
NIKE 49,73 % 113,48 110,27 109,75 113,55 3,21 2,91 %
K
V
JPMorgan Chase 46,27 % 156,84 156,08 155,82 157,86 0,76 0,49 %
K
V
Travelers Companies 43,64 % 181,98 180,62 179,18 182,33 1,36 0,75 %
K
V
Merck & Co. 38,74 % 103,46 102,48 102,66 103,68 0,98 0,96 %
K
V
Honeywell International 38,62 % 197,78 195,92 195,32 198,09 1,86 0,95 %
K
V
IBM 38,22 % 160,55 158,56 158,00 160,59 1,99 1,26 %
K
V
Amgen 37,77 % 272,45 269,64 267,62 272,59 2,81 1,04 %
K
V
Apple 332,94 % 191,24 189,95 189,23 191,56 1,29 0,68 %
K
V
Microsoft 245,11 % 374,51 378,91 371,31 378,16 -4,40 -1,16 %
K
V
Chevron 23,52 % 144,81 143,60 142,60 146,51 1,21 0,84 %
K
V
Cisco Systems 2,37 % 48,47 48,38 48,02 48,78 0,09 0,19 %
K
V
Coca-Cola 18,27 % 58,64 58,44 58,24 58,69 0,20 0,34 %
K
V
Dow Inc 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Intel -8,40 % 43,74 44,70 42,86 44,36 -0,96 -2,15 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -74,90 % 20,79 19,94 19,75 20,82 0,85 4,26 %
K
V
3M -50,62 % 99,85 99,07 98,16 100,21 0,78 0,79 %
K
V
Verizon -33,59 % 38,58 38,33 38,27 38,61 0,25 0,65 %
K
V
Boeing -31,72 % 233,87 231,63 231,38 235,38 2,24 0,97 %
K
V
Walt Disney -17,98 % 92,58 92,69 91,77 92,84 -0,11 -0,12 %
K
V
Dow Inc 52,30 51,75 51,57 52,62 0,55 1,06 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Salesforce 260,00 96,09 % 3,22 % 15,66 % 25,32 % 17,37 % 22,05 % 79,86 % 15,12 % 86,73 %
K
V
Walmart 154,34 8,85 % -0,87 % -1,55 % -6,27 % -4,47 % 3,71 % 0,73 % 3,65 % 61,09 %
K
V
McDonald’s 285,96 8,51 % 1,46 % 1,46 % 6,75 % 1,79 % -1,36 % 4,59 % 35,69 % 54,54 %
K
V
Caterpillar 256,76 7,18 % 2,41 % 3,79 % 6,65 % -10,30 % 13,29 % 8,74 % 40,91 % 98,55 %
K
V
Intel 43,74 65,49 % -2,15 % -0,77 % 14,68 % 19,48 % 39,70 % 48,72 % -15,86 % -8,40 %
K
V
Walt Disney 92,58 6,56 % -0,12 % -2,72 % 8,83 % 13,40 % 1,99 % -6,89 % -39,94 % -17,98 %
K
V
Microsoft 374,51 56,16 % -1,16 % -1,08 % 6,15 % 13,95 % 11,66 % 46,86 % 74,71 % 245,11 %
K
V
Apple 191,24 47,19 % 0,68 % 0,76 % 8,26 % 0,94 % 5,69 % 29,38 % 56,43 % 332,94 %
K
V
Dow Inc 52,30 3,79 % 1,06 % 2,31 % 5,17 % -5,41 % 1,34 % 1,45 % -5,00 %
K
V
Amgen 272,45 3,74 % 1,04 % 3,10 % 0,96 % 6,13 % 24,94 % -4,57 % 18,86 % 37,77 %
K
V
UnitedHealth 547,16 3,20 % -1,05 % 0,66 % 3,06 % 14,89 % 9,52 % 2,05 % 56,38 % 96,43 %
K
V
Visa 256,45 23,44 % -0,09 % 0,91 % 5,28 % 3,36 % 12,09 % 17,82 % 20,58 % 84,98 %
K
V
Boeing 233,87 22,77 % 0,97 % 6,64 % 19,90 % 4,69 % 9,63 % 27,89 % 0,50 % -31,72 %
K
V
American Express 173,76 17,60 % 1,75 % 5,93 % 13,75 % 8,86 % 3,08 % 10,85 % 38,96 % 61,43 %
K
V
JPMorgan Chase 156,84 16,96 % 0,49 % 2,38 % 9,68 % 6,82 % 11,65 % 16,04 % 28,20 % 46,27 %
K
V
IBM 160,55 13,95 % 1,26 % 3,20 % 8,55 % 8,52 % 21,24 % 7,99 % 32,14 % 38,22 %
K
V
Cisco Systems 48,47 1,74 % 0,19 % 1,13 % -8,56 % -16,20 % -3,10 % -2,47 % 9,22 % 2,37 %
K
V
Goldman Sachs 348,43 1,47 % 2,02 % 3,17 % 6,35 % 6,42 % 7,66 % -8,45 % 45,43 % 89,05 %
K
V
Home Depot 319,62 1,19 % 1,96 % 2,80 % 8,12 % -4,04 % 8,00 % -2,55 % 21,07 % 82,33 %
K
V
Procter & Gamble 152,66 0,73 % -0,56 % 0,94 % 1,73 % -1,20 % 4,19 % 1,36 % 11,05 % 63,61 %
K
V
Coca-Cola 58,64 -7,81 % 0,34 % 0,31 % 3,35 % -1,13 % -4,12 % -8,87 % 8,90 % 18,27 %
K
V
Honeywell International 197,78 -7,71 % 0,95 % 2,49 % 4,65 % 4,98 % -0,54 % -9,72 % -7,01 % 38,62 %
K
V
Merck & Co. 103,46 -6,75 % 0,96 % 2,00 % 0,08 % -5,81 % -8,05 % -5,98 % 32,42 % 38,74 %
K
V
Walgreens Boots Alliance 20,79 -44,35 % 4,26 % 3,38 % -5,97 % -11,27 % -33,34 % -49,88 % -52,11 % -74,90 %
K
V
NIKE 113,48 -3,02 % 2,91 % 5,11 % 6,00 % 10,86 % 5,29 % 1,14 % -17,28 % 49,73 %
K
V
Travelers Companies 181,98 -2,94 % 0,75 % 1,89 % 8,06 % 12,13 % 3,91 % -3,99 % 33,65 % 43,64 %
K
V
Verizon 38,58 -2,08 % 0,65 % 3,29 % 7,11 % 10,67 % 11,57 % 1,05 % -37,32 % -33,59 %
K
V
Chevron 144,81 -19,32 % 0,84 % 0,31 % -1,90 % -11,86 % -7,33 % -20,01 % 55,24 % 23,52 %
K
V
3M 99,85 -16,74 % 0,79 % 2,86 % 6,38 % -6,64 % -2,61 % -21,37 % -42,10 % -50,62 %
K
V
Johnson & Johnson 158,38 -10,34 % 2,41 % 4,69 % 4,65 % -1,31 % 0,90 % -11,46 % 5,40 % 8,46 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2023 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2023 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?