Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
UnitedHealth 573,28 24,41 4,45 % 22:00 551,30 573,61 19,69 % 11,03 % 18,43 %
K
V
Johnson & Johnson 156,58 5,57 3,69 % 22:00 151,42 157,49 8,16 % -2,87 % -1,57 %
K
V
Cisco Systems 48,53 1,11 2,34 % 22:00 47,35 48,74 1,55 % -4,37 % -4,49 %
K
V
Chevron 161,23 3,46 2,19 % 22:03 158,29 161,48 3,09 % 13,69 % 5,08 %
K
V
JPMorgan Chase 216,87 3,25 1,52 % 22:00 213,27 217,56 20,43 % 29,54 % 41,39 %
K
V
Procter & Gamble 169,44 2,49 1,49 % 22:00 167,33 170,17 7,95 % 14,38 % 13,73 %
K
V
Walmart 71,03 1,04 1,49 % 22:00 69,95 71,10 19,08 % 30,55 % 37,62 %
K
V
Coca-Cola 65,21 0,94 1,46 % 22:00 64,41 65,39 11,45 % 8,39 % 7,24 %
K
V
McDonald’s 261,00 3,73 1,45 % 22:00 257,86 262,05 -3,32 % -11,33 % -11,43 %
K
V
Verizon 42,03 0,58 1,40 % 22:00 41,52 42,19 5,66 % 7,94 % 33,60 %
K
V
Dow Inc 55,41 0,71 1,30 % 22:00 54,62 55,59 -2,48 % 5,34 % 5,68 %
K
V
Travelers Companies 220,61 2,82 1,29 % 22:00 218,49 221,90 6,79 % 11,22 % 30,86 %
K
V
3M 104,64 1,33 1,29 % 22:00 102,69 104,80 15,04 % 17,58 % 23,06 %
K
V
Visa 272,70 3,45 1,28 % 22:00 268,24 272,91 0,00 % 1,70 % 11,77 %
K
V
IBM 187,45 1,64 0,88 % 22:00 185,07 187,94 2,38 % 12,35 % 39,64 %
K
V
Honeywell International 220,21 1,74 0,80 % 22:00 217,85 220,71 15,68 % 10,03 % 5,78 %
K
V
Amgen 335,67 2,53 0,76 % 22:00 328,60 336,61 27,11 % 10,24 % 47,33 %
K
V
Home Depot 371,89 2,77 0,75 % 22:00 365,42 375,19 11,74 % 3,91 % 17,67 %
K
V
Merck & Co. 125,89 0,45 0,36 % 22:00 124,56 126,69 0,41 % 6,20 % 19,25 %
K
V
NIKE 73,07 0,26 0,36 % 22:00 72,50 73,34 -22,95 % -27,61 % -32,78 %
K
V
Intel 34,45 0,11 0,32 % 22:00 34,40 37,16 -3,45 % -26,29 % 0,23 %
K
V
American Express 249,96 0,33 0,13 % 22:00 247,38 250,84 14,83 % 39,03 % 42,52 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Amazon 187,89 -5,13 -2,66 % 22:00 185,99 191,58 3,65 % 22,40 % 40,68 %
K
V
Apple 228,88 -5,94 -2,53 % 22:00 226,64 231,46 36,24 % 21,34 % 17,99 %
K
V
Salesforce 251,22 -4,81 -1,88 % 22:00 249,61 255,57 -9,08 % -8,47 % 10,18 %
K
V
Microsoft 443,52 -6,00 -1,33 % 22:00 439,18 444,85 7,69 % 12,61 % 28,29 %
K
V
Walt Disney 97,31 -1,16 -1,18 % 22:03 96,53 98,61 -13,84 % 5,53 % 13,73 %
K
V
Caterpillar 357,80 -2,78 -0,77 % 22:00 356,20 362,69 -0,15 % 26,92 % 38,97 %
K
V
Boeing 184,84 -1,21 -0,65 % 22:00 183,79 188,45 8,60 % -12,65 % -12,76 %
K
V
Goldman Sachs 502,18 -0,84 -0,17 % 22:00 499,43 509,48 24,33 % 33,24 % 53,48 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 8,89 % 573,28 548,87 551,30 573,61 24,41 4,45 %
K
V
Chevron 8,09 % 161,23 157,77 158,29 161,48 3,46 2,19 %
K
V
Walt Disney 7,77 % 97,31 98,47 96,53 98,61 -1,16 -1,18 %
K
V
Home Depot 7,31 % 371,89 369,12 365,42 375,19 2,77 0,75 %
K
V
Honeywell International 5,00 % 220,21 218,47 217,85 220,71 1,74 0,80 %
K
V
Visa 4,74 % 272,70 269,25 268,24 272,91 3,45 1,28 %
K
V
Walmart 35,18 % 71,03 69,99 69,95 71,10 1,04 1,49 %
K
V
American Express 33,43 % 249,96 249,63 247,38 250,84 0,33 0,13 %
K
V
Goldman Sachs 30,18 % 502,18 503,02 499,43 509,48 -0,84 -0,17 %
K
V
JPMorgan Chase 27,50 % 216,87 213,62 213,27 217,56 3,25 1,52 %
K
V
Amazon 23,66 % 187,89 187,93 185,99 191,58 -5,13 -2,66 %
K
V
Caterpillar 21,01 % 357,80 360,58 356,20 362,69 -2,78 -0,77 %
K
V
Apple 18,90 % 228,88 234,82 226,64 231,46 -5,94 -2,53 %
K
V
Microsoft 17,94 % 443,52 449,52 439,18 444,85 -6,00 -1,33 %
K
V
Amgen 16,54 % 335,67 333,14 328,60 336,61 2,53 0,76 %
K
V
Travelers Companies 15,81 % 220,61 220,80 218,49 221,90 2,82 1,29 %
K
V
Procter & Gamble 15,63 % 169,44 166,95 167,33 170,17 2,49 1,49 %
K
V
Merck & Co. 15,47 % 125,89 125,44 124,56 126,69 0,45 0,36 %
K
V
IBM 14,61 % 187,45 185,81 185,07 187,94 1,64 0,88 %
K
V
3M 14,48 % 104,64 103,31 102,69 104,80 1,33 1,29 %
K
V
Verizon 11,49 % 42,03 41,45 41,52 42,19 0,58 1,40 %
K
V
Coca-Cola 10,66 % 65,21 64,27 64,41 65,39 0,94 1,46 %
K
V
Dow Inc 1,04 % 55,41 54,70 54,62 55,59 0,71 1,30 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Salesforce -4,53 % 251,22 256,03 249,61 255,57 -4,81 -1,88 %
K
V
NIKE -32,70 % 73,07 72,81 72,50 73,34 0,26 0,36 %
K
V
Intel -31,46 % 34,45 34,46 34,40 37,16 0,11 0,32 %
K
V
Cisco Systems -3,96 % 48,53 48,52 47,35 48,74 1,11 2,34 %
K
V
Boeing -29,09 % 184,84 186,05 183,79 188,45 -1,21 -0,65 %
K
V
McDonald’s -11,98 % 261,00 257,27 257,86 262,05 3,73 1,45 %
K
V
Johnson & Johnson -0,10 % 156,58 151,01 151,42 157,49 5,57 3,69 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing 8,60 % 184,84 186,05 183,79 188,45 -1,21 -0,65 %
K
V
Johnson & Johnson 8,16 % 156,58 151,01 151,42 157,49 5,57 3,69 %
K
V
Procter & Gamble 7,95 % 169,44 166,95 167,33 170,17 2,49 1,49 %
K
V
Microsoft 7,69 % 443,52 449,52 439,18 444,85 -6,00 -1,33 %
K
V
Travelers Companies 6,79 % 220,61 220,80 218,49 221,90 2,82 1,29 %
K
V
Verizon 5,66 % 42,03 41,45 41,52 42,19 0,58 1,40 %
K
V
Apple 36,24 % 228,88 234,82 226,64 231,46 -5,94 -2,53 %
K
V
Amazon 3,65 % 187,89 187,93 185,99 191,58 -5,13 -2,66 %
K
V
Chevron 3,09 % 161,23 157,77 158,29 161,48 3,46 2,19 %
K
V
Amgen 27,11 % 335,67 333,14 328,60 336,61 2,53 0,76 %
K
V
Goldman Sachs 24,33 % 502,18 503,02 499,43 509,48 -0,84 -0,17 %
K
V
JPMorgan Chase 20,43 % 216,87 213,62 213,27 217,56 3,25 1,52 %
K
V
IBM 2,38 % 187,45 185,81 185,07 187,94 1,64 0,88 %
K
V
UnitedHealth 19,69 % 573,28 548,87 551,30 573,61 24,41 4,45 %
K
V
Walmart 19,08 % 71,03 69,99 69,95 71,10 1,04 1,49 %
K
V
Honeywell International 15,68 % 220,21 218,47 217,85 220,71 1,74 0,80 %
K
V
3M 15,04 % 104,64 103,31 102,69 104,80 1,33 1,29 %
K
V
American Express 14,83 % 249,96 249,63 247,38 250,84 0,33 0,13 %
K
V
Home Depot 11,74 % 371,89 369,12 365,42 375,19 2,77 0,75 %
K
V
Coca-Cola 11,45 % 65,21 64,27 64,41 65,39 0,94 1,46 %
K
V
Cisco Systems 1,55 % 48,53 48,52 47,35 48,74 1,11 2,34 %
K
V
Merck & Co. 0,41 % 125,89 125,44 124,56 126,69 0,45 0,36 %
K
V
Visa 0,00 % 272,70 269,25 268,24 272,91 3,45 1,28 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Salesforce -9,08 % 251,22 256,03 249,61 255,57 -4,81 -1,88 %
K
V
Intel -3,45 % 34,45 34,46 34,40 37,16 0,11 0,32 %
K
V
McDonald’s -3,32 % 261,00 257,27 257,86 262,05 3,73 1,45 %
K
V
NIKE -22,95 % 73,07 72,81 72,50 73,34 0,26 0,36 %
K
V
Dow Inc -2,48 % 55,41 54,70 54,62 55,59 0,71 1,30 %
K
V
Walt Disney -13,84 % 97,31 98,47 96,53 98,61 -1,16 -1,18 %
K
V
Caterpillar -0,15 % 357,80 360,58 356,20 362,69 -2,78 -0,77 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 8,39 % 65,21 64,27 64,41 65,39 0,94 1,46 %
K
V
Verizon 7,94 % 42,03 41,45 41,52 42,19 0,58 1,40 %
K
V
Merck & Co. 6,20 % 125,89 125,44 124,56 126,69 0,45 0,36 %
K
V
Walt Disney 5,53 % 97,31 98,47 96,53 98,61 -1,16 -1,18 %
K
V
Dow Inc 5,34 % 55,41 54,70 54,62 55,59 0,71 1,30 %
K
V
American Express 39,03 % 249,96 249,63 247,38 250,84 0,33 0,13 %
K
V
Goldman Sachs 33,24 % 502,18 503,02 499,43 509,48 -0,84 -0,17 %
K
V
Walmart 30,55 % 71,03 69,99 69,95 71,10 1,04 1,49 %
K
V
Home Depot 3,91 % 371,89 369,12 365,42 375,19 2,77 0,75 %
K
V
JPMorgan Chase 29,54 % 216,87 213,62 213,27 217,56 3,25 1,52 %
K
V
Caterpillar 26,92 % 357,80 360,58 356,20 362,69 -2,78 -0,77 %
K
V
Amazon 22,40 % 187,89 187,93 185,99 191,58 -5,13 -2,66 %
K
V
Apple 21,34 % 228,88 234,82 226,64 231,46 -5,94 -2,53 %
K
V
3M 17,58 % 104,64 103,31 102,69 104,80 1,33 1,29 %
K
V
Procter & Gamble 14,38 % 169,44 166,95 167,33 170,17 2,49 1,49 %
K
V
Chevron 13,69 % 161,23 157,77 158,29 161,48 3,46 2,19 %
K
V
Microsoft 12,61 % 443,52 449,52 439,18 444,85 -6,00 -1,33 %
K
V
IBM 12,35 % 187,45 185,81 185,07 187,94 1,64 0,88 %
K
V
Travelers Companies 11,22 % 220,61 220,80 218,49 221,90 2,82 1,29 %
K
V
UnitedHealth 11,03 % 573,28 548,87 551,30 573,61 24,41 4,45 %
K
V
Amgen 10,24 % 335,67 333,14 328,60 336,61 2,53 0,76 %
K
V
Honeywell International 10,03 % 220,21 218,47 217,85 220,71 1,74 0,80 %
K
V
Visa 1,70 % 272,70 269,25 268,24 272,91 3,45 1,28 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Salesforce -8,47 % 251,22 256,03 249,61 255,57 -4,81 -1,88 %
K
V
Cisco Systems -4,37 % 48,53 48,52 47,35 48,74 1,11 2,34 %
K
V
NIKE -27,61 % 73,07 72,81 72,50 73,34 0,26 0,36 %
K
V
Intel -26,29 % 34,45 34,46 34,40 37,16 0,11 0,32 %
K
V
Johnson & Johnson -2,87 % 156,58 151,01 151,42 157,49 5,57 3,69 %
K
V
Boeing -12,65 % 184,84 186,05 183,79 188,45 -1,21 -0,65 %
K
V
McDonald’s -11,33 % 261,00 257,27 257,86 262,05 3,73 1,45 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 7,24 % 65,21 64,27 64,41 65,39 0,94 1,46 %
K
V
Goldman Sachs 53,48 % 502,18 503,02 499,43 509,48 -0,84 -0,17 %
K
V
Honeywell International 5,78 % 220,21 218,47 217,85 220,71 1,74 0,80 %
K
V
Dow Inc 5,68 % 55,41 54,70 54,62 55,59 0,71 1,30 %
K
V
Chevron 5,08 % 161,23 157,77 158,29 161,48 3,46 2,19 %
K
V
Amgen 47,33 % 335,67 333,14 328,60 336,61 2,53 0,76 %
K
V
American Express 42,52 % 249,96 249,63 247,38 250,84 0,33 0,13 %
K
V
JPMorgan Chase 41,39 % 216,87 213,62 213,27 217,56 3,25 1,52 %
K
V
Amazon 40,68 % 187,89 187,93 185,99 191,58 -5,13 -2,66 %
K
V
IBM 39,64 % 187,45 185,81 185,07 187,94 1,64 0,88 %
K
V
Caterpillar 38,97 % 357,80 360,58 356,20 362,69 -2,78 -0,77 %
K
V
Walmart 37,62 % 71,03 69,99 69,95 71,10 1,04 1,49 %
K
V
Verizon 33,60 % 42,03 41,45 41,52 42,19 0,58 1,40 %
K
V
Travelers Companies 30,86 % 220,61 220,80 218,49 221,90 2,82 1,29 %
K
V
Microsoft 28,29 % 443,52 449,52 439,18 444,85 -6,00 -1,33 %
K
V
3M 23,06 % 104,64 103,31 102,69 104,80 1,33 1,29 %
K
V
Merck & Co. 19,25 % 125,89 125,44 124,56 126,69 0,45 0,36 %
K
V
UnitedHealth 18,43 % 573,28 548,87 551,30 573,61 24,41 4,45 %
K
V
Apple 17,99 % 228,88 234,82 226,64 231,46 -5,94 -2,53 %
K
V
Home Depot 17,67 % 371,89 369,12 365,42 375,19 2,77 0,75 %
K
V
Walt Disney 13,73 % 97,31 98,47 96,53 98,61 -1,16 -1,18 %
K
V
Procter & Gamble 13,73 % 169,44 166,95 167,33 170,17 2,49 1,49 %
K
V
Visa 11,77 % 272,70 269,25 268,24 272,91 3,45 1,28 %
K
V
Salesforce 10,18 % 251,22 256,03 249,61 255,57 -4,81 -1,88 %
K
V
Intel 0,23 % 34,45 34,46 34,40 37,16 0,11 0,32 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -4,49 % 48,53 48,52 47,35 48,74 1,11 2,34 %
K
V
NIKE -32,78 % 73,07 72,81 72,50 73,34 0,26 0,36 %
K
V
Boeing -12,76 % 184,84 186,05 183,79 188,45 -1,21 -0,65 %
K
V
McDonald’s -11,43 % 261,00 257,27 257,86 262,05 3,73 1,45 %
K
V
Johnson & Johnson -1,57 % 156,58 151,01 151,42 157,49 5,57 3,69 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Visa 9,91 % 272,70 269,25 268,24 272,91 3,45 1,28 %
K
V
Caterpillar 72,06 % 357,80 360,58 356,20 362,69 -2,78 -0,77 %
K
V
Chevron 63,49 % 161,23 157,77 158,29 161,48 3,46 2,19 %
K
V
Merck & Co. 61,36 % 125,89 125,44 124,56 126,69 0,45 0,36 %
K
V
Microsoft 57,98 % 443,52 449,52 439,18 444,85 -6,00 -1,33 %
K
V
Apple 56,35 % 228,88 234,82 226,64 231,46 -5,94 -2,53 %
K
V
Walmart 50,54 % 71,03 69,99 69,95 71,10 1,04 1,49 %
K
V
Salesforce 5,36 % 251,22 256,03 249,61 255,57 -4,81 -1,88 %
K
V
Amazon 5,15 % 187,89 187,93 185,99 191,58 -5,13 -2,66 %
K
V
American Express 47,03 % 249,96 249,63 247,38 250,84 0,33 0,13 %
K
V
JPMorgan Chase 42,76 % 216,87 213,62 213,27 217,56 3,25 1,52 %
K
V
IBM 41,28 % 187,45 185,81 185,07 187,94 1,64 0,88 %
K
V
Travelers Companies 41,06 % 220,61 220,80 218,49 221,90 2,82 1,29 %
K
V
Goldman Sachs 37,66 % 502,18 503,02 499,43 509,48 -0,84 -0,17 %
K
V
UnitedHealth 36,59 % 573,28 548,87 551,30 573,61 24,41 4,45 %
K
V
Amgen 35,37 % 335,67 333,14 328,60 336,61 2,53 0,76 %
K
V
Procter & Gamble 20,59 % 169,44 166,95 167,33 170,17 2,49 1,49 %
K
V
Home Depot 15,66 % 371,89 369,12 365,42 375,19 2,77 0,75 %
K
V
Coca-Cola 15,62 % 65,21 64,27 64,41 65,39 0,94 1,46 %
K
V
McDonald’s 11,18 % 261,00 257,27 257,86 262,05 3,73 1,45 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -9,63 % 48,53 48,52 47,35 48,74 1,11 2,34 %
K
V
Dow Inc -7,67 % 55,41 54,70 54,62 55,59 0,71 1,30 %
K
V
Johnson & Johnson -6,85 % 156,58 151,01 151,42 157,49 5,57 3,69 %
K
V
NIKE -54,29 % 73,07 72,81 72,50 73,34 0,26 0,36 %
K
V
Walt Disney -45,73 % 97,31 98,47 96,53 98,61 -1,16 -1,18 %
K
V
Honeywell International -4,39 % 220,21 218,47 217,85 220,71 1,74 0,80 %
K
V
Intel -37,33 % 34,45 34,46 34,40 37,16 0,11 0,32 %
K
V
3M -37,23 % 104,64 103,31 102,69 104,80 1,33 1,29 %
K
V
Verizon -25,56 % 42,03 41,45 41,52 42,19 0,58 1,40 %
K
V
Boeing -15,11 % 184,84 186,05 183,79 188,45 -1,21 -0,65 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
American Express 96,69 % 249,96 249,63 247,38 250,84 0,33 0,13 %
K
V
JPMorgan Chase 90,25 % 216,87 213,62 213,27 217,56 3,25 1,52 %
K
V
Amgen 89,58 % 335,67 333,14 328,60 336,61 2,53 0,76 %
K
V
Amazon 88,64 % 187,89 187,93 185,99 191,58 -5,13 -2,66 %
K
V
Walmart 85,96 % 71,03 69,99 69,95 71,10 1,04 1,49 %
K
V
Home Depot 72,48 % 371,89 369,12 365,42 375,19 2,77 0,75 %
K
V
Dow Inc 7,38 % 55,41 54,70 54,62 55,59 0,71 1,30 %
K
V
Merck & Co. 61,17 % 125,89 125,44 124,56 126,69 0,45 0,36 %
K
V
Salesforce 58,76 % 251,22 256,03 249,61 255,57 -4,81 -1,88 %
K
V
Visa 52,22 % 272,70 269,25 268,24 272,91 3,45 1,28 %
K
V
Procter & Gamble 46,14 % 169,44 166,95 167,33 170,17 2,49 1,49 %
K
V
Travelers Companies 44,78 % 220,61 220,80 218,49 221,90 2,82 1,29 %
K
V
IBM 37,16 % 187,45 185,81 185,07 187,94 1,64 0,88 %
K
V
Apple 350,22 % 228,88 234,82 226,64 231,46 -5,94 -2,53 %
K
V
Honeywell International 30,60 % 220,21 218,47 217,85 220,71 1,74 0,80 %
K
V
Chevron 29,88 % 161,23 157,77 158,29 161,48 3,46 2,19 %
K
V
Coca-Cola 24,97 % 65,21 64,27 64,41 65,39 0,94 1,46 %
K
V
Microsoft 225,47 % 443,52 449,52 439,18 444,85 -6,00 -1,33 %
K
V
McDonald’s 22,13 % 261,00 257,27 257,86 262,05 3,73 1,45 %
K
V
Johnson & Johnson 18,75 % 156,58 151,01 151,42 157,49 5,57 3,69 %
K
V
Caterpillar 163,61 % 357,80 360,58 356,20 362,69 -2,78 -0,77 %
K
V
Goldman Sachs 135,43 % 502,18 503,02 499,43 509,48 -0,84 -0,17 %
K
V
UnitedHealth 114,99 % 573,28 548,87 551,30 573,61 24,41 4,45 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -49,98 % 184,84 186,05 183,79 188,45 -1,21 -0,65 %
K
V
Walt Disney -31,75 % 97,31 98,47 96,53 98,61 -1,16 -1,18 %
K
V
Intel -30,25 % 34,45 34,46 34,40 37,16 0,11 0,32 %
K
V
3M -28,35 % 104,64 103,31 102,69 104,80 1,33 1,29 %
K
V
Verizon -26,55 % 42,03 41,45 41,52 42,19 0,58 1,40 %
K
V
NIKE -16,49 % 73,07 72,81 72,50 73,34 0,26 0,36 %
K
V
Cisco Systems -15,17 % 48,53 48,52 47,35 48,74 1,11 2,34 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
UnitedHealth 573,28 8,89 % 4,45 % 14,44 % 17,18 % 19,69 % 11,03 % 18,43 % 36,59 % 114,99 %
K
V
Chevron 161,23 8,09 % 2,19 % 3,93 % 5,25 % 3,09 % 13,69 % 5,08 % 63,49 % 29,88 %
K
V
Walt Disney 97,31 7,77 % -1,18 % 0,35 % -4,15 % -13,84 % 5,53 % 13,73 % -45,73 % -31,75 %
K
V
Home Depot 371,89 7,31 % 0,75 % 8,05 % 6,41 % 11,74 % 3,91 % 17,67 % 15,66 % 72,48 %
K
V
Honeywell International 220,21 5,00 % 0,80 % 2,67 % 3,90 % 15,68 % 10,03 % 5,78 % -4,39 % 30,60 %
K
V
Visa 272,70 4,74 % 1,28 % 3,69 % 0,56 % 0,00 % 1,70 % 11,77 % 9,91 % 52,22 %
K
V
Walmart 71,03 35,18 % 1,49 % 0,88 % 5,35 % 19,08 % 30,55 % 37,62 % 50,54 % 85,96 %
K
V
American Express 249,96 33,43 % 0,13 % 4,62 % 9,50 % 14,83 % 39,03 % 42,52 % 47,03 % 96,69 %
K
V
Goldman Sachs 502,18 30,18 % -0,17 % 4,86 % 11,55 % 24,33 % 33,24 % 53,48 % 37,66 % 135,43 %
K
V
JPMorgan Chase 216,87 27,50 % 1,52 % 4,36 % 11,23 % 20,43 % 29,54 % 41,39 % 42,76 % 90,25 %
K
V
Amazon 187,89 23,66 % -2,66 % -5,96 % 2,08 % 3,65 % 22,40 % 40,68 % 5,15 % 88,64 %
K
V
Caterpillar 357,80 21,01 % -0,77 % 8,93 % 10,98 % -0,15 % 26,92 % 38,97 % 72,06 % 163,61 %
K
V
Apple 228,88 18,90 % -2,53 % -1,76 % 5,64 % 36,24 % 21,34 % 17,99 % 56,35 % 350,22 %
K
V
Microsoft 443,52 17,94 % -1,33 % -4,88 % -1,08 % 7,69 % 12,61 % 28,29 % 57,98 % 225,47 %
K
V
Amgen 335,67 16,54 % 0,76 % 4,35 % 10,68 % 27,11 % 10,24 % 47,33 % 35,37 % 89,58 %
K
V
Travelers Companies 220,61 15,81 % 1,29 % 6,48 % 6,00 % 6,79 % 11,22 % 30,86 % 41,06 % 44,78 %
K
V
Procter & Gamble 169,44 15,63 % 1,49 % 1,58 % 1,16 % 7,95 % 14,38 % 13,73 % 20,59 % 46,14 %
K
V
Merck & Co. 125,89 15,47 % 0,36 % -1,11 % -1,26 % 0,41 % 6,20 % 19,25 % 61,36 % 61,17 %
K
V
IBM 187,45 14,61 % 0,88 % 5,40 % 10,59 % 2,38 % 12,35 % 39,64 % 41,28 % 37,16 %
K
V
3M 104,64 14,48 % 1,29 % 2,92 % 4,09 % 15,04 % 17,58 % 23,06 % -37,23 % -28,35 %
K
V
Verizon 42,03 11,49 % 1,40 % 2,31 % 6,51 % 5,66 % 7,94 % 33,60 % -25,56 % -26,55 %
K
V
Coca-Cola 65,21 10,66 % 1,46 % 3,79 % 4,14 % 11,45 % 8,39 % 7,24 % 15,62 % 24,97 %
K
V
Dow Inc 55,41 1,04 % 1,30 % 7,16 % 0,33 % -2,48 % 5,34 % 5,68 % -7,67 % 7,38 %
K
V
Salesforce 251,22 -4,53 % -1,88 % -0,54 % 9,00 % -9,08 % -8,47 % 10,18 % 5,36 % 58,76 %
K
V
NIKE 73,07 -32,70 % 0,36 % 0,73 % -23,08 % -22,95 % -27,61 % -32,78 % -54,29 % -16,49 %
K
V
Intel 34,45 -31,46 % 0,32 % -1,20 % 11,20 % -3,45 % -26,29 % 0,23 % -37,33 % -30,25 %
K
V
Cisco Systems 48,53 -3,96 % 2,34 % 4,88 % 6,22 % 1,55 % -4,37 % -4,49 % -9,63 % -15,17 %
K
V
Boeing 184,84 -29,09 % -0,65 % 0,60 % 3,62 % 8,60 % -12,65 % -12,76 % -15,11 % -49,98 %
K
V
McDonald’s 261,00 -11,98 % 1,45 % 4,20 % 2,95 % -3,32 % -11,33 % -11,43 % 11,18 % 22,13 %
K
V
Johnson & Johnson 156,58 -0,10 % 3,69 % 4,78 % 7,28 % 8,16 % -2,87 % -1,57 % -6,85 % 18,75 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?