DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Daimler Truck Holding 31,45 1,13 3,73 % 21:59 30,22 31,49 -1,38 % 6,86 % 3,01 %
K
V
Bayer 31,83 0,89 2,88 % 21:59 30,46 31,92 -37,12 % -38,98 % -39,70 %
K
V
Siemens Energy 11,58 0,20 1,76 % 21:59 11,23 11,68 -9,21 % -52,09 % -29,41 %
K
V
BMW 97,71 1,45 1,51 % 21:50 95,87 98,25 1,36 % -7,79 % 15,14 %
K
V
Allianz 238,30 3,35 1,43 % 21:59 234,35 238,60 7,68 % 13,50 % 17,42 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,40 0,60 1,37 % 21:56 43,69 44,64 8,15 % 4,48 % 15,75 %
K
V
Porsche Automobil 45,88 0,58 1,28 % 21:54 45,09 46,11 -6,20 % -16,79 % -20,95 %
K
V
Deutsche Börse 179,25 2,25 1,27 % 21:55 176,35 179,90 10,14 % 10,10 % 3,55 %
K
V
Deutsche Telekom 22,59 0,27 1,21 % 21:58 22,30 22,64 13,75 % 16,36 % 16,79 %
K
V
Vonovia 27,03 0,30 1,12 % 21:57 26,66 27,52 22,81 % 53,23 % 16,16 %
K
V
Mercedes-Benz Group 61,44 0,56 0,92 % 21:58 60,25 61,86 -8,08 % -14,48 % -3,53 %
K
V
Continental 71,68 0,64 0,90 % 21:06 70,12 72,10 4,46 % 7,43 % 29,01 %
K
V
Siemens 158,72 1,38 0,88 % 21:58 156,72 159,64 15,15 % 0,29 % 19,46 %
K
V
RWE 39,99 0,33 0,83 % 21:59 39,55 40,23 9,17 % 2,38 % -5,51 %
K
V
E.ON 12,14 0,10 0,83 % 21:56 12,00 12,16 7,86 % 7,91 % 32,39 %
K
V
Beiersdorf 131,10 0,65 0,50 % 21:43 130,00 131,40 8,03 % 9,75 % 24,62 %
K
V
Brenntag 78,34 0,38 0,49 % 21:58 75,74 78,50 4,48 % 3,98 % 30,26 %
K
V
Volkswagen Vz. 108,56 0,50 0,46 % 21:56 107,08 108,80 0,20 % -11,09 % -22,20 %
K
V
adidas 195,04 0,54 0,28 % 21:47 193,50 195,78 6,65 % 23,35 % 64,18 %
K
V
Zalando 22,46 0,06 0,27 % 21:48 22,05 22,57 -18,74 % -14,05 % -27,41 %
K
V
Münchener Rück 392,70 1,00 0,26 % 21:51 389,30 393,60 9,88 % 15,81 % 28,21 %
K
V
BASF 43,62 0,11 0,25 % 21:59 43,10 43,70 -4,86 % -6,28 % -8,65 %
K
V
Porsche 83,80 0,20 0,24 % 21:46 82,60 84,20 -16,95 % -29,04 % -19,85 %
SAP 147,34 0,32 0,22 % 21:59 145,60 147,48 14,88 % 19,93 % 43,16 %
K
V
Deutsche Bank 11,54 0,00 0,00 % 21:59 11,47 11,58 18,85 % 18,98 % 15,38 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Merck 152,00 -9,70 -6,00 % 21:59 151,85 163,85 -10,46 % -9,66 % -12,01 %
K
V
Fresenius SE 28,26 -1,02 -3,48 % 21:59 27,60 29,34 -1,64 % 9,11 % 8,32 %
K
V
Fresenius Medical 37,77 -0,87 -2,25 % 21:40 37,47 38,59 -10,88 % -7,56 % 26,49 %
K
V
Sartorius VZ 282,90 -5,60 -1,94 % 21:34 281,40 288,90 -22,28 % -14,99 % -20,80 %
K
V
Henkel 72,50 -0,60 -0,82 % 21:51 72,34 73,42 3,25 % -2,71 % 7,25 %
K
V
Qiagen 38,03 -0,29 -0,76 % 21:28 37,86 38,43 -5,23 % -11,27 % -18,23 %
K
V
MTU Aero Engines 186,95 -1,15 -0,61 % 21:58 185,50 188,20 -11,77 % -14,28 % -6,90 %
K
V
Infineon 35,98 -0,20 -0,55 % 21:59 35,60 36,17 9,38 % 1,83 % 15,32 %
K
V
Covestro 50,00 -0,24 -0,48 % 21:53 49,65 50,26 3,67 % 30,21 % 35,91 %
K
V
Siemens Healthineers 52,36 -0,16 -0,30 % 21:49 52,22 52,82 15,66 % -1,91 % 6,62 %
K
V
Airbus 136,50 -0,36 -0,26 % 21:58 135,28 136,82 2,05 % 7,94 % 25,39 %
K
V
Hannover Rueck 220,60 -0,30 -0,14 % 21:43 219,50 222,40 12,29 % 9,21 % 19,24 %
K
V
Commerzbank 11,36 -0,01 -0,09 % 21:45 11,28 11,40 18,14 % 19,65 % 44,90 %
K
V
Heidelberg Materials 75,34 -0,06 -0,08 % 21:32 74,88 76,04 4,99 % 8,37 % 46,98 %
K
V
Symrise 105,00 -0,05 -0,05 % 21:48 104,20 105,30 10,36 % 6,06 % 0,14 %
K
V

DAX Gewinner 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Deutsche Bank 8,70 % 11,54 11,54 11,47 11,58 0,00 0,00 %
K
V
Daimler Truck Holding 8,49 % 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V
Fresenius SE 7,49 % 28,26 29,28 27,60 29,34 -1,02 -3,48 %
K
V
adidas 53,00 % 195,04 194,50 193,50 195,78 0,54 0,28 %
K
V
SAP 52,95 % 147,34 147,02 145,60 147,48 0,32 0,22 %
K
V
Heidelberg Materials 40,66 % 75,34 75,40 74,88 76,04 -0,06 -0,08 %
K
V
Covestro 36,50 % 50,00 50,24 49,65 50,26 -0,24 -0,48 %
K
V
Brenntag 30,87 % 78,34 77,96 75,74 78,50 0,38 0,49 %
K
V
E.ON 30,12 % 12,14 12,04 12,00 12,16 0,10 0,83 %
K
V
Symrise 3,14 % 105,00 105,05 104,20 105,30 -0,05 -0,05 %
K
V
Münchener Rück 29,39 % 392,70 391,70 389,30 393,60 1,00 0,26 %
K
V
Commerzbank 28,86 % 11,36 11,37 11,28 11,40 -0,01 -0,09 %
K
V
Continental 27,45 % 71,68 71,04 70,12 72,10 0,64 0,90 %
K
V
Infineon 26,29 % 35,98 36,18 35,60 36,17 -0,20 -0,55 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 25,89 % 44,40 43,80 43,69 44,64 0,60 1,37 %
K
V
Fresenius Medical 23,35 % 37,77 38,64 37,47 38,59 -0,87 -2,25 %
K
V
Vonovia 23,09 % 27,03 26,73 26,66 27,52 0,30 1,12 %
K
V
Siemens 22,66 % 158,72 157,34 156,72 159,64 1,38 0,88 %
K
V
Airbus 22,62 % 136,50 136,86 135,28 136,82 -0,36 -0,26 %
K
V
Beiersdorf 22,47 % 131,10 130,45 130,00 131,40 0,65 0,50 %
K
V
Deutsche Telekom 20,96 % 22,59 22,32 22,30 22,64 0,27 1,21 %
K
V
Allianz 18,50 % 238,30 234,95 234,35 238,60 3,35 1,43 %
K
V
Hannover Rueck 18,47 % 220,60 220,90 219,50 222,40 -0,30 -0,14 %
K
V
BMW 17,28 % 97,71 96,26 95,87 98,25 1,45 1,51 %
K
V
Siemens Healthineers 12,10 % 52,36 52,52 52,22 52,82 -0,16 -0,30 %
K
V
Henkel 11,23 % 72,50 73,10 72,34 73,42 -0,60 -0,82 %
K
V
Deutsche Börse 11,06 % 179,25 177,00 176,35 179,90 2,25 1,27 %
K
V
Mercedes-Benz Group 0,03 % 61,44 60,88 60,25 61,86 0,56 0,92 %
K
V

DAX Verlierer 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
MTU Aero Engines -7,82 % 186,95 188,10 185,50 188,20 -1,15 -0,61 %
K
V
Volkswagen Vz. -6,64 % 108,56 108,06 107,08 108,80 0,50 0,46 %
K
V
BASF -6,19 % 43,62 43,51 43,10 43,70 0,11 0,25 %
K
V
RWE -4,03 % 39,99 39,66 39,55 40,23 0,33 0,83 %
K
V
Bayer -34,40 % 31,83 30,94 30,46 31,92 0,89 2,88 %
K
V
Siemens Energy -34,32 % 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V
Zalando -32,57 % 22,46 22,40 22,05 22,57 0,06 0,27 %
K
V
Sartorius VZ -23,66 % 282,90 288,50 281,40 288,90 -5,60 -1,94 %
K
V
Qiagen -18,86 % 38,03 38,32 37,86 38,43 -0,29 -0,76 %
K
V
Merck -16,30 % 152,00 161,70 151,85 163,85 -9,70 -6,00 %
K
V
Porsche -11,86 % 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Porsche Automobil -10,29 % 45,88 45,30 45,09 46,11 0,58 1,28 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 9,88 % 392,70 391,70 389,30 393,60 1,00 0,26 %
K
V
Infineon 9,38 % 35,98 36,18 35,60 36,17 -0,20 -0,55 %
K
V
RWE 9,17 % 39,99 39,66 39,55 40,23 0,33 0,83 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 8,15 % 44,40 43,80 43,69 44,64 0,60 1,37 %
K
V
Beiersdorf 8,03 % 131,10 130,45 130,00 131,40 0,65 0,50 %
K
V
E.ON 7,86 % 12,14 12,04 12,00 12,16 0,10 0,83 %
K
V
Allianz 7,68 % 238,30 234,95 234,35 238,60 3,35 1,43 %
K
V
adidas 6,65 % 195,04 194,50 193,50 195,78 0,54 0,28 %
K
V
Heidelberg Materials 4,99 % 75,34 75,40 74,88 76,04 -0,06 -0,08 %
K
V
Brenntag 4,48 % 78,34 77,96 75,74 78,50 0,38 0,49 %
K
V
Continental 4,46 % 71,68 71,04 70,12 72,10 0,64 0,90 %
K
V
Covestro 3,67 % 50,00 50,24 49,65 50,26 -0,24 -0,48 %
K
V
Henkel 3,25 % 72,50 73,10 72,34 73,42 -0,60 -0,82 %
K
V
Vonovia 22,81 % 27,03 26,73 26,66 27,52 0,30 1,12 %
K
V
Airbus 2,05 % 136,50 136,86 135,28 136,82 -0,36 -0,26 %
K
V
Deutsche Bank 18,85 % 11,54 11,54 11,47 11,58 0,00 0,00 %
K
V
Commerzbank 18,14 % 11,36 11,37 11,28 11,40 -0,01 -0,09 %
K
V
Siemens Healthineers 15,66 % 52,36 52,52 52,22 52,82 -0,16 -0,30 %
K
V
Siemens 15,15 % 158,72 157,34 156,72 159,64 1,38 0,88 %
K
V
SAP 14,88 % 147,34 147,02 145,60 147,48 0,32 0,22 %
K
V
Deutsche Telekom 13,75 % 22,59 22,32 22,30 22,64 0,27 1,21 %
K
V
Hannover Rueck 12,29 % 220,60 220,90 219,50 222,40 -0,30 -0,14 %
K
V
Symrise 10,36 % 105,00 105,05 104,20 105,30 -0,05 -0,05 %
K
V
Deutsche Börse 10,14 % 179,25 177,00 176,35 179,90 2,25 1,27 %
K
V
BMW 1,36 % 97,71 96,26 95,87 98,25 1,45 1,51 %
K
V
Volkswagen Vz. 0,20 % 108,56 108,06 107,08 108,80 0,50 0,46 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Siemens Energy -9,21 % 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V
Mercedes-Benz Group -8,08 % 61,44 60,88 60,25 61,86 0,56 0,92 %
K
V
Porsche Automobil -6,20 % 45,88 45,30 45,09 46,11 0,58 1,28 %
K
V
Qiagen -5,23 % 38,03 38,32 37,86 38,43 -0,29 -0,76 %
K
V
BASF -4,86 % 43,62 43,51 43,10 43,70 0,11 0,25 %
K
V
Bayer -37,12 % 31,83 30,94 30,46 31,92 0,89 2,88 %
K
V
Sartorius VZ -22,28 % 282,90 288,50 281,40 288,90 -5,60 -1,94 %
K
V
Zalando -18,74 % 22,46 22,40 22,05 22,57 0,06 0,27 %
K
V
Porsche -16,95 % 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
MTU Aero Engines -11,77 % 186,95 188,10 185,50 188,20 -1,15 -0,61 %
K
V
Fresenius Medical -10,88 % 37,77 38,64 37,47 38,59 -0,87 -2,25 %
K
V
Merck -10,46 % 152,00 161,70 151,85 163,85 -9,70 -6,00 %
K
V
Fresenius SE -1,64 % 28,26 29,28 27,60 29,34 -1,02 -3,48 %
K
V
Daimler Truck Holding -1,38 % 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Beiersdorf 9,75 % 131,10 130,45 130,00 131,40 0,65 0,50 %
K
V
Hannover Rueck 9,21 % 220,60 220,90 219,50 222,40 -0,30 -0,14 %
K
V
Fresenius SE 9,11 % 28,26 29,28 27,60 29,34 -1,02 -3,48 %
K
V
Heidelberg Materials 8,37 % 75,34 75,40 74,88 76,04 -0,06 -0,08 %
K
V
Airbus 7,94 % 136,50 136,86 135,28 136,82 -0,36 -0,26 %
K
V
E.ON 7,91 % 12,14 12,04 12,00 12,16 0,10 0,83 %
K
V
Continental 7,43 % 71,68 71,04 70,12 72,10 0,64 0,90 %
K
V
Daimler Truck Holding 6,86 % 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V
Symrise 6,06 % 105,00 105,05 104,20 105,30 -0,05 -0,05 %
K
V
Vonovia 53,23 % 27,03 26,73 26,66 27,52 0,30 1,12 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 4,48 % 44,40 43,80 43,69 44,64 0,60 1,37 %
K
V
Covestro 30,21 % 50,00 50,24 49,65 50,26 -0,24 -0,48 %
K
V
Brenntag 3,98 % 78,34 77,96 75,74 78,50 0,38 0,49 %
K
V
adidas 23,35 % 195,04 194,50 193,50 195,78 0,54 0,28 %
K
V
RWE 2,38 % 39,99 39,66 39,55 40,23 0,33 0,83 %
K
V
SAP 19,93 % 147,34 147,02 145,60 147,48 0,32 0,22 %
K
V
Commerzbank 19,65 % 11,36 11,37 11,28 11,40 -0,01 -0,09 %
K
V
Deutsche Bank 18,98 % 11,54 11,54 11,47 11,58 0,00 0,00 %
K
V
Deutsche Telekom 16,36 % 22,59 22,32 22,30 22,64 0,27 1,21 %
K
V
Münchener Rück 15,81 % 392,70 391,70 389,30 393,60 1,00 0,26 %
K
V
Allianz 13,50 % 238,30 234,95 234,35 238,60 3,35 1,43 %
K
V
Deutsche Börse 10,10 % 179,25 177,00 176,35 179,90 2,25 1,27 %
K
V
Infineon 1,83 % 35,98 36,18 35,60 36,17 -0,20 -0,55 %
K
V
Siemens 0,29 % 158,72 157,34 156,72 159,64 1,38 0,88 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck -9,66 % 152,00 161,70 151,85 163,85 -9,70 -6,00 %
K
V
BMW -7,79 % 97,71 96,26 95,87 98,25 1,45 1,51 %
K
V
Fresenius Medical -7,56 % 37,77 38,64 37,47 38,59 -0,87 -2,25 %
K
V
BASF -6,28 % 43,62 43,51 43,10 43,70 0,11 0,25 %
K
V
Siemens Energy -52,09 % 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V
Bayer -38,98 % 31,83 30,94 30,46 31,92 0,89 2,88 %
K
V
Porsche -29,04 % 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Henkel -2,71 % 72,50 73,10 72,34 73,42 -0,60 -0,82 %
K
V
Porsche Automobil -16,79 % 45,88 45,30 45,09 46,11 0,58 1,28 %
K
V
Sartorius VZ -14,99 % 282,90 288,50 281,40 288,90 -5,60 -1,94 %
K
V
Mercedes-Benz Group -14,48 % 61,44 60,88 60,25 61,86 0,56 0,92 %
K
V
MTU Aero Engines -14,28 % 186,95 188,10 185,50 188,20 -1,15 -0,61 %
K
V
Zalando -14,05 % 22,46 22,40 22,05 22,57 0,06 0,27 %
K
V
Qiagen -11,27 % 38,03 38,32 37,86 38,43 -0,29 -0,76 %
K
V
Volkswagen Vz. -11,09 % 108,56 108,06 107,08 108,80 0,50 0,46 %
K
V
Siemens Healthineers -1,91 % 52,36 52,52 52,22 52,82 -0,16 -0,30 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Fresenius SE 8,32 % 28,26 29,28 27,60 29,34 -1,02 -3,48 %
K
V
Henkel 7,25 % 72,50 73,10 72,34 73,42 -0,60 -0,82 %
K
V
adidas 64,18 % 195,04 194,50 193,50 195,78 0,54 0,28 %
K
V
Siemens Healthineers 6,62 % 52,36 52,52 52,22 52,82 -0,16 -0,30 %
K
V
Heidelberg Materials 46,98 % 75,34 75,40 74,88 76,04 -0,06 -0,08 %
K
V
Commerzbank 44,90 % 11,36 11,37 11,28 11,40 -0,01 -0,09 %
K
V
SAP 43,16 % 147,34 147,02 145,60 147,48 0,32 0,22 %
K
V
Covestro 35,91 % 50,00 50,24 49,65 50,26 -0,24 -0,48 %
K
V
E.ON 32,39 % 12,14 12,04 12,00 12,16 0,10 0,83 %
K
V
Brenntag 30,26 % 78,34 77,96 75,74 78,50 0,38 0,49 %
K
V
Deutsche Börse 3,55 % 179,25 177,00 176,35 179,90 2,25 1,27 %
K
V
Daimler Truck Holding 3,01 % 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V
Continental 29,01 % 71,68 71,04 70,12 72,10 0,64 0,90 %
K
V
Münchener Rück 28,21 % 392,70 391,70 389,30 393,60 1,00 0,26 %
K
V
Fresenius Medical 26,49 % 37,77 38,64 37,47 38,59 -0,87 -2,25 %
K
V
Airbus 25,39 % 136,50 136,86 135,28 136,82 -0,36 -0,26 %
K
V
Beiersdorf 24,62 % 131,10 130,45 130,00 131,40 0,65 0,50 %
K
V
Siemens 19,46 % 158,72 157,34 156,72 159,64 1,38 0,88 %
K
V
Hannover Rueck 19,24 % 220,60 220,90 219,50 222,40 -0,30 -0,14 %
K
V
Allianz 17,42 % 238,30 234,95 234,35 238,60 3,35 1,43 %
K
V
Deutsche Telekom 16,79 % 22,59 22,32 22,30 22,64 0,27 1,21 %
K
V
Vonovia 16,16 % 27,03 26,73 26,66 27,52 0,30 1,12 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 15,75 % 44,40 43,80 43,69 44,64 0,60 1,37 %
K
V
Deutsche Bank 15,38 % 11,54 11,54 11,47 11,58 0,00 0,00 %
K
V
Infineon 15,32 % 35,98 36,18 35,60 36,17 -0,20 -0,55 %
K
V
BMW 15,14 % 97,71 96,26 95,87 98,25 1,45 1,51 %
K
V
Symrise 0,14 % 105,00 105,05 104,20 105,30 -0,05 -0,05 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
BASF -8,65 % 43,62 43,51 43,10 43,70 0,11 0,25 %
K
V
MTU Aero Engines -6,90 % 186,95 188,10 185,50 188,20 -1,15 -0,61 %
K
V
RWE -5,51 % 39,99 39,66 39,55 40,23 0,33 0,83 %
K
V
Bayer -39,70 % 31,83 30,94 30,46 31,92 0,89 2,88 %
K
V
Mercedes-Benz Group -3,53 % 61,44 60,88 60,25 61,86 0,56 0,92 %
K
V
Siemens Energy -29,41 % 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V
Zalando -27,41 % 22,46 22,40 22,05 22,57 0,06 0,27 %
K
V
Volkswagen Vz. -22,20 % 108,56 108,06 107,08 108,80 0,50 0,46 %
K
V
Porsche Automobil -20,95 % 45,88 45,30 45,09 46,11 0,58 1,28 %
K
V
Sartorius VZ -20,80 % 282,90 288,50 281,40 288,90 -5,60 -1,94 %
K
V
Porsche -19,85 % 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Qiagen -18,23 % 38,03 38,32 37,86 38,43 -0,29 -0,76 %
K
V
Merck -12,01 % 152,00 161,70 151,85 163,85 -9,70 -6,00 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro 8,77 % 50,00 50,24 49,65 50,26 -0,24 -0,48 %
K
V
Münchener Rück 62,27 % 392,70 391,70 389,30 393,60 1,00 0,26 %
K
V
Hannover Rueck 58,93 % 220,60 220,90 219,50 222,40 -0,30 -0,14 %
K
V
Deutsche Telekom 48,81 % 22,59 22,32 22,30 22,64 0,27 1,21 %
K
V
SAP 43,52 % 147,34 147,02 145,60 147,48 0,32 0,22 %
K
V
Beiersdorf 42,62 % 131,10 130,45 130,00 131,40 0,65 0,50 %
K
V
Airbus 42,47 % 136,50 136,86 135,28 136,82 -0,36 -0,26 %
K
V
Siemens 40,39 % 158,72 157,34 156,72 159,64 1,38 0,88 %
K
V
E.ON 34,65 % 12,14 12,04 12,00 12,16 0,10 0,83 %
K
V
Siemens Healthineers 31,24 % 52,36 52,52 52,22 52,82 -0,16 -0,30 %
K
V
Deutsche Börse 30,89 % 179,25 177,00 176,35 179,90 2,25 1,27 %
K
V
BMW 30,37 % 97,71 96,26 95,87 98,25 1,45 1,51 %
K
V
Mercedes-Benz Group 26,34 % 61,44 60,88 60,25 61,86 0,56 0,92 %
K
V
Brenntag 25,67 % 78,34 77,96 75,74 78,50 0,38 0,49 %
K
V
Heidelberg Materials 25,15 % 75,34 75,40 74,88 76,04 -0,06 -0,08 %
K
V
Infineon 22,01 % 35,98 36,18 35,60 36,17 -0,20 -0,55 %
K
V
Allianz 20,07 % 238,30 234,95 234,35 238,60 3,35 1,43 %
K
V
Deutsche Bank 18,66 % 11,54 11,54 11,47 11,58 0,00 0,00 %
K
V
RWE 16,76 % 39,99 39,66 39,55 40,23 0,33 0,83 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 11,92 % 44,40 43,80 43,69 44,64 0,60 1,37 %
K
V
Merck 11,15 % 152,00 161,70 151,85 163,85 -9,70 -6,00 %
K
V
Commerzbank 105,87 % 11,36 11,37 11,28 11,40 -0,01 -0,09 %
K
V
Symrise 1,65 % 105,00 105,05 104,20 105,30 -0,05 -0,05 %
K
V
Porsche 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Daimler Truck Holding 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Zalando -71,62 % 22,46 22,40 22,05 22,57 0,06 0,27 %
K
V
Siemens Energy -53,44 % 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V
Vonovia -48,40 % 27,03 26,73 26,66 27,52 0,30 1,12 %
K
V
Fresenius Medical -44,91 % 37,77 38,64 37,47 38,59 -0,87 -2,25 %
K
V
Qiagen -4,01 % 38,03 38,32 37,86 38,43 -0,29 -0,76 %
K
V
Bayer -33,65 % 31,83 30,94 30,46 31,92 0,89 2,88 %
K
V
Continental -31,54 % 71,68 71,04 70,12 72,10 0,64 0,90 %
K
V
adidas -29,15 % 195,04 194,50 193,50 195,78 0,54 0,28 %
K
V
BASF -28,41 % 43,62 43,51 43,10 43,70 0,11 0,25 %
K
V
Volkswagen Vz. -25,22 % 108,56 108,06 107,08 108,80 0,50 0,46 %
K
V
Fresenius SE -24,94 % 28,26 29,28 27,60 29,34 -1,02 -3,48 %
K
V
Sartorius VZ -21,72 % 282,90 288,50 281,40 288,90 -5,60 -1,94 %
K
V
Henkel -18,61 % 72,50 73,10 72,34 73,42 -0,60 -0,82 %
K
V
Porsche Automobil -17,78 % 45,88 45,30 45,09 46,11 0,58 1,28 %
K
V
MTU Aero Engines -10,29 % 186,95 188,10 185,50 188,20 -1,15 -0,61 %
K
V
Porsche 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Daimler Truck Holding 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Infineon 99,28 % 35,98 36,18 35,60 36,17 -0,20 -0,55 %
K
V
Hannover Rueck 86,95 % 220,60 220,90 219,50 222,40 -0,30 -0,14 %
K
V
Covestro 7,23 % 50,00 50,24 49,65 50,26 -0,24 -0,48 %
K
V
Siemens 69,53 % 158,72 157,34 156,72 159,64 1,38 0,88 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 65,98 % 44,40 43,80 43,69 44,64 0,60 1,37 %
K
V
SAP 64,74 % 147,34 147,02 145,60 147,48 0,32 0,22 %
K
V
Commerzbank 60,68 % 11,36 11,37 11,28 11,40 -0,01 -0,09 %
K
V
Deutsche Börse 60,62 % 179,25 177,00 176,35 179,90 2,25 1,27 %
K
V
Merck 59,33 % 152,00 161,70 151,85 163,85 -9,70 -6,00 %
K
V
Mercedes-Benz Group 52,63 % 61,44 60,88 60,25 61,86 0,56 0,92 %
K
V
Airbus 51,11 % 136,50 136,86 135,28 136,82 -0,36 -0,26 %
K
V
Deutsche Telekom 49,55 % 22,59 22,32 22,30 22,64 0,27 1,21 %
K
V
Symrise 48,94 % 105,00 105,05 104,20 105,30 -0,05 -0,05 %
K
V
Deutsche Bank 46,88 % 11,54 11,54 11,47 11,58 0,00 0,00 %
K
V
Beiersdorf 41,12 % 131,10 130,45 130,00 131,40 0,65 0,50 %
K
V
Siemens Healthineers 37,81 % 52,36 52,52 52,22 52,82 -0,16 -0,30 %
K
V
E.ON 36,76 % 12,14 12,04 12,00 12,16 0,10 0,83 %
K
V
BMW 35,37 % 97,71 96,26 95,87 98,25 1,45 1,51 %
K
V
Heidelberg Materials 35,31 % 75,34 75,40 74,88 76,04 -0,06 -0,08 %
K
V
Allianz 33,83 % 238,30 234,95 234,35 238,60 3,35 1,43 %
K
V
Qiagen 22,13 % 38,03 38,32 37,86 38,43 -0,29 -0,76 %
K
V
Sartorius VZ 151,24 % 282,90 288,50 281,40 288,90 -5,60 -1,94 %
K
V
MTU Aero Engines 11,41 % 186,95 188,10 185,50 188,20 -1,15 -0,61 %
K
V
RWE 109,87 % 39,99 39,66 39,55 40,23 0,33 0,83 %
K
V
Münchener Rück 108,99 % 392,70 391,70 389,30 393,60 1,00 0,26 %
K
V
Brenntag 101,65 % 78,34 77,96 75,74 78,50 0,38 0,49 %
K
V
adidas 0,23 % 195,04 194,50 193,50 195,78 0,54 0,28 %
K
V
Porsche 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Daimler Truck Holding 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V
Siemens Energy 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Bayer -49,79 % 31,83 30,94 30,46 31,92 0,89 2,88 %
K
V
Fresenius Medical -45,07 % 37,77 38,64 37,47 38,59 -0,87 -2,25 %
K
V
Fresenius SE -41,50 % 28,26 29,28 27,60 29,34 -1,02 -3,48 %
K
V
Continental -36,76 % 71,68 71,04 70,12 72,10 0,64 0,90 %
K
V
Vonovia -31,67 % 27,03 26,73 26,66 27,52 0,30 1,12 %
K
V
BASF -29,30 % 43,62 43,51 43,10 43,70 0,11 0,25 %
K
V
Henkel -27,11 % 72,50 73,10 72,34 73,42 -0,60 -0,82 %
K
V
Volkswagen Vz. -25,39 % 108,56 108,06 107,08 108,80 0,50 0,46 %
K
V
Porsche Automobil -15,35 % 45,88 45,30 45,09 46,11 0,58 1,28 %
K
V
Zalando -13,05 % 22,46 22,40 22,05 22,57 0,06 0,27 %
K
V
Porsche 83,80 83,60 82,60 84,20 0,20 0,24 %
Daimler Truck Holding 31,45 30,32 30,22 31,49 1,13 3,73 %
K
V
Siemens Energy 11,58 11,38 11,23 11,68 0,20 1,76 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Deutsche Bank 11,54 8,70 % 0,00 % 2,34 % 8,60 % 18,85 % 18,98 % 15,38 % 18,66 % 46,88 %
K
V
Daimler Truck Holding 31,45 8,49 % 3,73 % 5,40 % 5,86 % -1,38 % 6,86 % 3,01 %
K
V
Fresenius SE 28,26 7,49 % -3,48 % -1,09 % 11,13 % -1,64 % 9,11 % 8,32 % -24,94 % -41,50 %
K
V
adidas 195,04 53,00 % 0,28 % 1,17 % 13,15 % 6,65 % 23,35 % 64,18 % -29,15 % 0,23 %
K
V
SAP 147,34 52,95 % 0,22 % 2,05 % 14,25 % 14,88 % 19,93 % 43,16 % 43,52 % 64,74 %
K
V
Heidelberg Materials 75,34 40,66 % -0,08 % 1,70 % 11,65 % 4,99 % 8,37 % 46,98 % 25,15 % 35,31 %
K
V
Covestro 50,00 36,50 % -0,48 % 2,88 % 6,63 % 3,67 % 30,21 % 35,91 % 8,77 % 7,23 %
K
V
Brenntag 78,34 30,87 % 0,49 % 1,42 % 11,50 % 4,48 % 3,98 % 30,26 % 25,67 % 101,65 %
K
V
E.ON 12,14 30,12 % 0,83 % 1,38 % 7,77 % 7,86 % 7,91 % 32,39 % 34,65 % 36,76 %
K
V
Symrise 105,00 3,14 % -0,05 % 3,50 % 12,20 % 10,36 % 6,06 % 0,14 % 1,65 % 48,94 %
K
V
Münchener Rück 392,70 29,39 % 0,26 % 1,06 % 5,11 % 9,88 % 15,81 % 28,21 % 62,27 % 108,99 %
K
V
Commerzbank 11,36 28,86 % -0,09 % 0,58 % 9,07 % 18,14 % 19,65 % 44,90 % 105,87 % 60,68 %
K
V
Continental 71,68 27,45 % 0,90 % 0,31 % 14,80 % 4,46 % 7,43 % 29,01 % -31,54 % -36,76 %
K
V
Infineon 35,98 26,29 % -0,55 % 0,67 % 23,39 % 9,38 % 1,83 % 15,32 % 22,01 % 99,28 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,40 25,89 % 1,37 % 3,33 % 19,32 % 8,15 % 4,48 % 15,75 % 11,92 % 65,98 %
K
V
Fresenius Medical 37,77 23,35 % -2,25 % 1,31 % 19,19 % -10,88 % -7,56 % 26,49 % -44,91 % -45,07 %
K
V
Vonovia 27,03 23,09 % 1,12 % 4,20 % 16,76 % 22,81 % 53,23 % 16,16 % -48,40 % -31,67 %
K
V
Siemens 158,72 22,66 % 0,88 % 4,01 % 23,00 % 15,15 % 0,29 % 19,46 % 40,39 % 69,53 %
K
V
Airbus 136,50 22,62 % -0,26 % 0,57 % 6,32 % 2,05 % 7,94 % 25,39 % 42,47 % 51,11 %
K
V
Beiersdorf 131,10 22,47 % 0,50 % 1,47 % 7,06 % 8,03 % 9,75 % 24,62 % 42,62 % 41,12 %
K
V
Deutsche Telekom 22,59 20,96 % 1,21 % 2,78 % 5,88 % 13,75 % 16,36 % 16,79 % 48,81 % 49,55 %
K
V
Allianz 238,30 18,50 % 1,43 % 3,16 % 7,73 % 7,68 % 13,50 % 17,42 % 20,07 % 33,83 %
K
V
Hannover Rueck 220,60 18,47 % -0,14 % 1,80 % 7,56 % 12,29 % 9,21 % 19,24 % 58,93 % 86,95 %
K
V
BMW 97,71 17,28 % 1,51 % 1,69 % 5,22 % 1,36 % -7,79 % 15,14 % 30,37 % 35,37 %
K
V
Siemens Healthineers 52,36 12,10 % -0,30 % -0,27 % 10,30 % 15,66 % -1,91 % 6,62 % 31,24 % 37,81 %
K
V
Henkel 72,50 11,23 % -0,82 % 2,00 % 6,81 % 3,25 % -2,71 % 7,25 % -18,61 % -27,11 %
K
V
Deutsche Börse 179,25 11,06 % 1,27 % 3,28 % 11,68 % 10,14 % 10,10 % 3,55 % 30,89 % 60,62 %
K
V
Mercedes-Benz Group 61,44 0,03 % 0,92 % 3,61 % 6,89 % -8,08 % -14,48 % -3,53 % 26,34 % 52,63 %
K
V
MTU Aero Engines 186,95 -7,82 % -0,61 % -0,66 % 3,03 % -11,77 % -14,28 % -6,90 % -10,29 % 11,41 %
K
V
Volkswagen Vz. 108,56 -6,64 % 0,46 % 1,59 % 3,15 % 0,20 % -11,09 % -22,20 % -25,22 % -25,39 %
K
V
BASF 43,62 -6,19 % 0,25 % 1,48 % 1,17 % -4,86 % -6,28 % -8,65 % -28,41 % -29,30 %
K
V
RWE 39,99 -4,03 % 0,83 % 1,37 % 8,17 % 9,17 % 2,38 % -5,51 % 16,76 % 109,87 %
K
V
Bayer 31,83 -34,40 % 2,88 % 3,88 % -24,50 % -37,12 % -38,98 % -39,70 % -33,65 % -49,79 %
K
V
Siemens Energy 11,58 -34,32 % 1,76 % 6,88 % 23,59 % -9,21 % -52,09 % -29,41 % -53,44 %
K
V
Zalando 22,46 -32,57 % 0,27 % 1,58 % -0,66 % -18,74 % -14,05 % -27,41 % -71,62 % -13,05 %
K
V
Sartorius VZ 282,90 -23,66 % -1,94 % -4,00 % 12,89 % -22,28 % -14,99 % -20,80 % -21,72 % 151,24 %
K
V
Qiagen 38,03 -18,86 % -0,76 % 1,22 % 4,77 % -5,23 % -11,27 % -18,23 % -4,01 % 22,13 %
K
V
Merck 152,00 -16,30 % -6,00 % -5,27 % 3,61 % -10,46 % -9,66 % -12,01 % 11,15 % 59,33 %
K
V
Porsche 83,80 -11,86 % 0,24 % -1,30 % -7,12 % -16,95 % -29,04 % -19,85 %
Porsche Automobil 45,88 -10,29 % 1,28 % 1,01 % 2,48 % -6,20 % -16,79 % -20,95 % -17,78 % -15,35 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2023 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2023 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?