DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Bayer 26,78 0,67 2,57 % 19:53 25,85 26,79 2,23 % -20,29 % -46,61 %
K
V
BASF 45,05 1,09 2,47 % 19:52 43,61 45,15 -10,97 % 4,15 % -0,73 %
K
V
Daimler Truck Holding 37,15 0,64 1,75 % 19:46 36,33 37,31 -16,42 % 19,03 % 12,88 %
K
V
E.ON 12,36 0,18 1,48 % 19:46 12,15 12,39 2,32 % -1,20 % 7,71 %
K
V
Brenntag 64,72 0,94 1,47 % 19:42 63,66 64,80 -14,14 % -19,18 % -6,20 %
K
V
Fresenius SE 29,98 0,35 1,18 % 19:54 29,49 30,19 13,26 % 14,25 % 14,87 %
K
V
Henkel 82,48 0,84 1,03 % 18:46 80,78 84,66 16,17 % 14,11 % 15,39 %
K
V
Sartorius VZ 245,30 2,40 0,99 % 19:53 241,00 247,00 -27,49 % -16,51 % -21,15 %
K
V
Deutsche Telekom 24,05 0,22 0,92 % 19:54 23,73 24,07 15,40 % 5,83 % 20,92 %
K
V
Beiersdorf 137,25 1,20 0,88 % 19:30 135,50 137,50 2,62 % 2,20 % 17,21 %
K
V
Merck 155,20 1,00 0,65 % 19:20 152,60 155,20 2,71 % 5,61 % 3,81 %
K
V
BMW 89,86 0,54 0,60 % 19:53 88,22 89,92 -15,58 % -3,38 % -15,51 %
K
V
RWE 32,71 0,18 0,55 % 19:52 32,36 33,02 2,41 % -11,31 % -17,13 %
K
V
Münchener Rück 458,90 1,70 0,37 % 19:37 452,40 459,00 11,46 % 16,95 % 38,35 %
K
V
Deutsche Bank 15,22 0,05 0,30 % 19:51 15,03 15,35 5,08 % 29,33 % 58,64 %
K
V
Commerzbank 14,94 0,04 0,27 % 19:54 14,80 15,05 16,40 % 36,19 % 34,78 %
K
V
Porsche 72,14 0,14 0,19 % 19:53 70,82 72,50 -19,99 % -3,71 % -36,72 %
Covestro 54,90 0,04 0,07 % 19:50 54,52 55,04 8,16 % 14,38 % 14,78 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Siemens Energy 25,43 -1,31 -4,90 % 19:54 25,15 26,80 46,44 % 122,78 % 64,49 %
K
V
Rheinmetall 491,30 -21,90 -4,27 % 19:55 483,60 513,40 -9,72 % 50,24 % 94,42 %
K
V
Zalando 23,95 -0,65 -2,64 % 19:55 23,83 24,63 -11,13 % 46,53 % -14,49 %
K
V
SAP 183,48 -4,08 -2,18 % 19:55 182,52 187,48 7,74 % 26,73 % 42,79 %
K
V
Infineon 34,63 -0,75 -2,12 % 19:53 34,63 35,67 8,12 % 5,97 % -9,19 %
K
V
Siemens 178,16 -3,62 -1,99 % 19:18 177,18 181,60 3,07 % 12,08 % 18,63 %
K
V
Symrise 111,00 -2,10 -1,86 % 18:35 110,90 113,00 7,66 % 15,63 % 15,15 %
K
V
adidas 233,10 -4,40 -1,85 % 19:56 232,90 240,10 11,58 % 40,98 % 34,80 %
K
V
Continental 57,94 -0,86 -1,46 % 19:55 57,38 58,78 -8,70 % -19,15 % -16,42 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 40,21 -0,59 -1,45 % 19:46 40,01 40,67 5,15 % -7,71 % -12,24 %
K
V
Hannover Rueck 232,60 -2,70 -1,15 % 19:42 229,70 234,80 1,09 % 3,33 % 22,78 %
K
V
Heidelberg Materials 101,70 -1,10 -1,07 % 19:35 100,95 102,65 6,27 % 21,48 % 41,29 %
K
V
Porsche Automobil 42,72 -0,42 -0,97 % 19:54 42,45 43,22 -13,80 % -3,04 % -20,36 %
K
V
MTU Aero Engines 248,20 -2,30 -0,92 % 19:20 248,10 253,00 16,69 % 20,60 % 10,95 %
K
V
Airbus 132,12 -1,18 -0,89 % 19:55 131,38 133,28 -17,04 % -10,09 % -0,41 %
K
V
Siemens Healthineers 53,46 -0,46 -0,85 % 17:43 53,32 54,10 1,48 % 1,87 % 3,64 %
K
V
Vonovia 28,27 -0,23 -0,81 % 19:53 28,09 28,55 15,06 % 7,41 % 46,55 %
K
V
Qiagen 38,93 -0,14 -0,35 % 19:37 38,43 39,10 5,29 % -8,01 % -7,92 %
K
V
Volkswagen Vz. 106,65 -0,35 -0,33 % 19:54 105,55 107,10 -11,46 % -1,85 % -13,22 %
K
V
Deutsche Börse 189,95 -0,60 -0,31 % 19:14 189,00 190,55 1,93 % 0,80 % 15,54 %
K
V
Allianz 263,30 -0,60 -0,23 % 19:51 261,10 264,20 1,39 % 7,71 % 25,56 %
K
V
Mercedes-Benz Group 63,40 -0,10 -0,16 % 19:56 63,00 63,62 -14,98 % 6,82 % -12,30 %
K
V

DAX Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Daimler Truck Holding 8,82 % 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V
Allianz 8,76 % 263,30 263,90 261,10 264,20 -0,60 -0,23 %
K
V
Rheinmetall 70,53 % 491,30 513,20 483,60 513,40 -21,90 -4,27 %
K
V
Hannover Rueck 7,99 % 232,60 235,30 229,70 234,80 -2,70 -1,15 %
K
V
Merck 7,82 % 155,20 154,20 152,60 155,20 1,00 0,65 %
K
V
Fresenius SE 6,12 % 29,98 29,63 29,49 30,19 0,35 1,18 %
K
V
Siemens 5,05 % 178,16 181,78 177,18 181,60 -3,62 -1,99 %
K
V
Commerzbank 39,04 % 14,94 14,90 14,80 15,05 0,04 0,27 %
K
V
SAP 31,41 % 183,48 187,56 182,52 187,48 -4,08 -2,18 %
K
V
Covestro 3,86 % 54,90 54,86 54,52 55,04 0,04 0,07 %
K
V
MTU Aero Engines 26,86 % 248,20 250,50 248,10 253,00 -2,30 -0,92 %
K
V
adidas 26,51 % 233,10 237,50 232,90 240,10 -4,40 -1,85 %
K
V
Heidelberg Materials 25,65 % 101,70 102,80 100,95 102,65 -1,10 -1,07 %
K
V
Deutsche Bank 23,42 % 15,22 15,17 15,03 15,35 0,05 0,30 %
K
V
Münchener Rück 21,92 % 458,90 457,20 452,40 459,00 1,70 0,37 %
K
V
Henkel 13,39 % 82,48 81,64 80,78 84,66 0,84 1,03 %
K
V
Siemens Energy 112,71 % 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V
Symrise 11,42 % 111,00 113,10 110,90 113,00 -2,10 -1,86 %
K
V
Deutsche Telekom 10,83 % 24,05 23,83 23,73 24,07 0,22 0,92 %
K
V
Zalando 10,78 % 23,95 24,60 23,83 24,63 -0,65 -2,64 %
K
V
Deutsche Börse 1,96 % 189,95 190,55 189,00 190,55 -0,60 -0,31 %
K
V
E.ON 1,60 % 12,36 12,18 12,15 12,39 0,18 1,48 %
K
V
Beiersdorf 1,40 % 137,25 136,05 135,50 137,50 1,20 0,88 %
K
V
Mercedes-Benz Group 1,34 % 63,40 63,50 63,00 63,62 -0,10 -0,16 %
K
V
Siemens Healthineers 1,29 % 53,46 53,92 53,32 54,10 -0,46 -0,85 %
K
V

DAX Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Porsche -9,87 % 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Infineon -8,24 % 34,63 35,38 34,63 35,67 -0,75 -2,12 %
K
V
BASF -7,65 % 45,05 43,96 43,61 45,15 1,09 2,47 %
K
V
Porsche Automobil -7,53 % 42,72 43,14 42,45 43,22 -0,42 -0,97 %
K
V
Airbus -5,62 % 132,12 133,30 131,38 133,28 -1,18 -0,89 %
K
V
Volkswagen Vz. -4,59 % 106,65 107,00 105,55 107,10 -0,35 -0,33 %
K
V
Qiagen -3,96 % 38,93 39,07 38,43 39,10 -0,14 -0,35 %
K
V
Sartorius VZ -26,07 % 245,30 242,90 241,00 247,00 2,40 0,99 %
K
V
Continental -24,64 % 57,94 58,80 57,38 58,78 -0,86 -1,46 %
K
V
Brenntag -22,04 % 64,72 63,78 63,66 64,80 0,94 1,47 %
K
V
Bayer -20,42 % 26,78 26,11 25,85 26,79 0,67 2,57 %
K
V
RWE -20,37 % 32,71 32,53 32,36 33,02 0,18 0,55 %
K
V
BMW -10,94 % 89,86 89,32 88,22 89,92 0,54 0,60 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -10,45 % 40,21 40,80 40,01 40,67 -0,59 -1,45 %
K
V
Vonovia -1,43 % 28,27 28,50 28,09 28,55 -0,23 -0,81 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro 8,16 % 54,90 54,86 54,52 55,04 0,04 0,07 %
K
V
Infineon 8,12 % 34,63 35,38 34,63 35,67 -0,75 -2,12 %
K
V
SAP 7,74 % 183,48 187,56 182,52 187,48 -4,08 -2,18 %
K
V
Symrise 7,66 % 111,00 113,10 110,90 113,00 -2,10 -1,86 %
K
V
Heidelberg Materials 6,27 % 101,70 102,80 100,95 102,65 -1,10 -1,07 %
K
V
Qiagen 5,29 % 38,93 39,07 38,43 39,10 -0,14 -0,35 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 5,15 % 40,21 40,80 40,01 40,67 -0,59 -1,45 %
K
V
Deutsche Bank 5,08 % 15,22 15,17 15,03 15,35 0,05 0,30 %
K
V
Siemens Energy 46,44 % 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V
Siemens 3,07 % 178,16 181,78 177,18 181,60 -3,62 -1,99 %
K
V
Merck 2,71 % 155,20 154,20 152,60 155,20 1,00 0,65 %
K
V
Beiersdorf 2,62 % 137,25 136,05 135,50 137,50 1,20 0,88 %
K
V
RWE 2,41 % 32,71 32,53 32,36 33,02 0,18 0,55 %
K
V
E.ON 2,32 % 12,36 12,18 12,15 12,39 0,18 1,48 %
K
V
Bayer 2,23 % 26,78 26,11 25,85 26,79 0,67 2,57 %
K
V
MTU Aero Engines 16,69 % 248,20 250,50 248,10 253,00 -2,30 -0,92 %
K
V
Commerzbank 16,40 % 14,94 14,90 14,80 15,05 0,04 0,27 %
K
V
Henkel 16,17 % 82,48 81,64 80,78 84,66 0,84 1,03 %
K
V
Deutsche Telekom 15,40 % 24,05 23,83 23,73 24,07 0,22 0,92 %
K
V
Vonovia 15,06 % 28,27 28,50 28,09 28,55 -0,23 -0,81 %
K
V
Fresenius SE 13,26 % 29,98 29,63 29,49 30,19 0,35 1,18 %
K
V
adidas 11,58 % 233,10 237,50 232,90 240,10 -4,40 -1,85 %
K
V
Münchener Rück 11,46 % 458,90 457,20 452,40 459,00 1,70 0,37 %
K
V
Deutsche Börse 1,93 % 189,95 190,55 189,00 190,55 -0,60 -0,31 %
K
V
Siemens Healthineers 1,48 % 53,46 53,92 53,32 54,10 -0,46 -0,85 %
K
V
Allianz 1,39 % 263,30 263,90 261,10 264,20 -0,60 -0,23 %
K
V
Hannover Rueck 1,09 % 232,60 235,30 229,70 234,80 -2,70 -1,15 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Rheinmetall -9,72 % 491,30 513,20 483,60 513,40 -21,90 -4,27 %
K
V
Continental -8,70 % 57,94 58,80 57,38 58,78 -0,86 -1,46 %
K
V
Sartorius VZ -27,49 % 245,30 242,90 241,00 247,00 2,40 0,99 %
K
V
Porsche -19,99 % 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Airbus -17,04 % 132,12 133,30 131,38 133,28 -1,18 -0,89 %
K
V
Daimler Truck Holding -16,42 % 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V
BMW -15,58 % 89,86 89,32 88,22 89,92 0,54 0,60 %
K
V
Mercedes-Benz Group -14,98 % 63,40 63,50 63,00 63,62 -0,10 -0,16 %
K
V
Brenntag -14,14 % 64,72 63,78 63,66 64,80 0,94 1,47 %
K
V
Porsche Automobil -13,80 % 42,72 43,14 42,45 43,22 -0,42 -0,97 %
K
V
Volkswagen Vz. -11,46 % 106,65 107,00 105,55 107,10 -0,35 -0,33 %
K
V
Zalando -11,13 % 23,95 24,60 23,83 24,63 -0,65 -2,64 %
K
V
BASF -10,97 % 45,05 43,96 43,61 45,15 1,09 2,47 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Allianz 7,71 % 263,30 263,90 261,10 264,20 -0,60 -0,23 %
K
V
Vonovia 7,41 % 28,27 28,50 28,09 28,55 -0,23 -0,81 %
K
V
Mercedes-Benz Group 6,82 % 63,40 63,50 63,00 63,62 -0,10 -0,16 %
K
V
Rheinmetall 50,24 % 491,30 513,20 483,60 513,40 -21,90 -4,27 %
K
V
Infineon 5,97 % 34,63 35,38 34,63 35,67 -0,75 -2,12 %
K
V
Deutsche Telekom 5,83 % 24,05 23,83 23,73 24,07 0,22 0,92 %
K
V
Merck 5,61 % 155,20 154,20 152,60 155,20 1,00 0,65 %
K
V
Zalando 46,53 % 23,95 24,60 23,83 24,63 -0,65 -2,64 %
K
V
adidas 40,98 % 233,10 237,50 232,90 240,10 -4,40 -1,85 %
K
V
BASF 4,15 % 45,05 43,96 43,61 45,15 1,09 2,47 %
K
V
Commerzbank 36,19 % 14,94 14,90 14,80 15,05 0,04 0,27 %
K
V
Hannover Rueck 3,33 % 232,60 235,30 229,70 234,80 -2,70 -1,15 %
K
V
Deutsche Bank 29,33 % 15,22 15,17 15,03 15,35 0,05 0,30 %
K
V
SAP 26,73 % 183,48 187,56 182,52 187,48 -4,08 -2,18 %
K
V
Heidelberg Materials 21,48 % 101,70 102,80 100,95 102,65 -1,10 -1,07 %
K
V
MTU Aero Engines 20,60 % 248,20 250,50 248,10 253,00 -2,30 -0,92 %
K
V
Beiersdorf 2,20 % 137,25 136,05 135,50 137,50 1,20 0,88 %
K
V
Daimler Truck Holding 19,03 % 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V
Münchener Rück 16,95 % 458,90 457,20 452,40 459,00 1,70 0,37 %
K
V
Symrise 15,63 % 111,00 113,10 110,90 113,00 -2,10 -1,86 %
K
V
Covestro 14,38 % 54,90 54,86 54,52 55,04 0,04 0,07 %
K
V
Fresenius SE 14,25 % 29,98 29,63 29,49 30,19 0,35 1,18 %
K
V
Henkel 14,11 % 82,48 81,64 80,78 84,66 0,84 1,03 %
K
V
Siemens Energy 122,78 % 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V
Siemens 12,08 % 178,16 181,78 177,18 181,60 -3,62 -1,99 %
K
V
Siemens Healthineers 1,87 % 53,46 53,92 53,32 54,10 -0,46 -0,85 %
K
V
Deutsche Börse 0,80 % 189,95 190,55 189,00 190,55 -0,60 -0,31 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Qiagen -8,01 % 38,93 39,07 38,43 39,10 -0,14 -0,35 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -7,71 % 40,21 40,80 40,01 40,67 -0,59 -1,45 %
K
V
Porsche -3,71 % 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
BMW -3,38 % 89,86 89,32 88,22 89,92 0,54 0,60 %
K
V
Porsche Automobil -3,04 % 42,72 43,14 42,45 43,22 -0,42 -0,97 %
K
V
Bayer -20,29 % 26,78 26,11 25,85 26,79 0,67 2,57 %
K
V
Brenntag -19,18 % 64,72 63,78 63,66 64,80 0,94 1,47 %
K
V
Continental -19,15 % 57,94 58,80 57,38 58,78 -0,86 -1,46 %
K
V
Sartorius VZ -16,51 % 245,30 242,90 241,00 247,00 2,40 0,99 %
K
V
RWE -11,31 % 32,71 32,53 32,36 33,02 0,18 0,55 %
K
V
Airbus -10,09 % 132,12 133,30 131,38 133,28 -1,18 -0,89 %
K
V
Volkswagen Vz. -1,85 % 106,65 107,00 105,55 107,10 -0,35 -0,33 %
K
V
E.ON -1,20 % 12,36 12,18 12,15 12,39 0,18 1,48 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Rheinmetall 94,42 % 491,30 513,20 483,60 513,40 -21,90 -4,27 %
K
V
E.ON 7,71 % 12,36 12,18 12,15 12,39 0,18 1,48 %
K
V
Siemens Energy 64,49 % 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V
Deutsche Bank 58,64 % 15,22 15,17 15,03 15,35 0,05 0,30 %
K
V
Vonovia 46,55 % 28,27 28,50 28,09 28,55 -0,23 -0,81 %
K
V
SAP 42,79 % 183,48 187,56 182,52 187,48 -4,08 -2,18 %
K
V
Heidelberg Materials 41,29 % 101,70 102,80 100,95 102,65 -1,10 -1,07 %
K
V
Münchener Rück 38,35 % 458,90 457,20 452,40 459,00 1,70 0,37 %
K
V
adidas 34,80 % 233,10 237,50 232,90 240,10 -4,40 -1,85 %
K
V
Commerzbank 34,78 % 14,94 14,90 14,80 15,05 0,04 0,27 %
K
V
Merck 3,81 % 155,20 154,20 152,60 155,20 1,00 0,65 %
K
V
Siemens Healthineers 3,64 % 53,46 53,92 53,32 54,10 -0,46 -0,85 %
K
V
Allianz 25,56 % 263,30 263,90 261,10 264,20 -0,60 -0,23 %
K
V
Hannover Rueck 22,78 % 232,60 235,30 229,70 234,80 -2,70 -1,15 %
K
V
Deutsche Telekom 20,92 % 24,05 23,83 23,73 24,07 0,22 0,92 %
K
V
Siemens 18,63 % 178,16 181,78 177,18 181,60 -3,62 -1,99 %
K
V
Beiersdorf 17,21 % 137,25 136,05 135,50 137,50 1,20 0,88 %
K
V
Deutsche Börse 15,54 % 189,95 190,55 189,00 190,55 -0,60 -0,31 %
K
V
Henkel 15,39 % 82,48 81,64 80,78 84,66 0,84 1,03 %
K
V
Symrise 15,15 % 111,00 113,10 110,90 113,00 -2,10 -1,86 %
K
V
Fresenius SE 14,87 % 29,98 29,63 29,49 30,19 0,35 1,18 %
K
V
Covestro 14,78 % 54,90 54,86 54,52 55,04 0,04 0,07 %
K
V
Daimler Truck Holding 12,88 % 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V
MTU Aero Engines 10,95 % 248,20 250,50 248,10 253,00 -2,30 -0,92 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Infineon -9,19 % 34,63 35,38 34,63 35,67 -0,75 -2,12 %
K
V
Qiagen -7,92 % 38,93 39,07 38,43 39,10 -0,14 -0,35 %
K
V
Brenntag -6,20 % 64,72 63,78 63,66 64,80 0,94 1,47 %
K
V
Bayer -46,61 % 26,78 26,11 25,85 26,79 0,67 2,57 %
K
V
Porsche -36,72 % 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Sartorius VZ -21,15 % 245,30 242,90 241,00 247,00 2,40 0,99 %
K
V
Porsche Automobil -20,36 % 42,72 43,14 42,45 43,22 -0,42 -0,97 %
K
V
RWE -17,13 % 32,71 32,53 32,36 33,02 0,18 0,55 %
K
V
Continental -16,42 % 57,94 58,80 57,38 58,78 -0,86 -1,46 %
K
V
BMW -15,51 % 89,86 89,32 88,22 89,92 0,54 0,60 %
K
V
Zalando -14,49 % 23,95 24,60 23,83 24,63 -0,65 -2,64 %
K
V
Volkswagen Vz. -13,22 % 106,65 107,00 105,55 107,10 -0,35 -0,33 %
K
V
Mercedes-Benz Group -12,30 % 63,40 63,50 63,00 63,62 -0,10 -0,16 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -12,24 % 40,21 40,80 40,01 40,67 -0,59 -1,45 %
K
V
BASF -0,73 % 45,05 43,96 43,61 45,15 1,09 2,47 %
K
V
Airbus -0,41 % 132,12 133,30 131,38 133,28 -1,18 -0,89 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Infineon 9,35 % 34,63 35,38 34,63 35,67 -0,75 -2,12 %
K
V
RWE 8,13 % 32,71 32,53 32,36 33,02 0,18 0,55 %
K
V
Hannover Rueck 61,42 % 232,60 235,30 229,70 234,80 -2,70 -1,15 %
K
V
Rheinmetall 512,14 % 491,30 513,20 483,60 513,40 -21,90 -4,27 %
K
V
Deutsche Bank 50,07 % 15,22 15,17 15,03 15,35 0,05 0,30 %
K
V
BMW 5,47 % 89,86 89,32 88,22 89,92 0,54 0,60 %
K
V
Mercedes-Benz Group 5,33 % 63,40 63,50 63,00 63,62 -0,10 -0,16 %
K
V
SAP 46,83 % 183,48 187,56 182,52 187,48 -4,08 -2,18 %
K
V
Heidelberg Materials 40,04 % 101,70 102,80 100,95 102,65 -1,10 -1,07 %
K
V
Siemens 37,75 % 178,16 181,78 177,18 181,60 -3,62 -1,99 %
K
V
Beiersdorf 34,56 % 137,25 136,05 135,50 137,50 1,20 0,88 %
K
V
Deutsche Börse 33,20 % 189,95 190,55 189,00 190,55 -0,60 -0,31 %
K
V
Deutsche Telekom 31,52 % 24,05 23,83 23,73 24,07 0,22 0,92 %
K
V
Allianz 26,31 % 263,30 263,90 261,10 264,20 -0,60 -0,23 %
K
V
MTU Aero Engines 21,25 % 248,20 250,50 248,10 253,00 -2,30 -0,92 %
K
V
Airbus 20,11 % 132,12 133,30 131,38 133,28 -1,18 -0,89 %
K
V
E.ON 19,42 % 12,36 12,18 12,15 12,39 0,18 1,48 %
K
V
Commerzbank 170,36 % 14,94 14,90 14,80 15,05 0,04 0,27 %
K
V
Siemens Energy 12,67 % 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V
Münchener Rück 102,69 % 458,90 457,20 452,40 459,00 1,70 0,37 %
K
V
Siemens Healthineers 0,30 % 53,46 53,92 53,32 54,10 -0,46 -0,85 %
K
V
Porsche 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Daimler Truck Holding 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck -8,97 % 155,20 154,20 152,60 155,20 1,00 0,65 %
K
V
Symrise -8,83 % 111,00 113,10 110,90 113,00 -2,10 -1,86 %
K
V
Zalando -75,09 % 23,95 24,60 23,83 24,63 -0,65 -2,64 %
K
V
Porsche Automobil -53,01 % 42,72 43,14 42,45 43,22 -0,42 -0,97 %
K
V
Qiagen -5,52 % 38,93 39,07 38,43 39,10 -0,14 -0,35 %
K
V
Sartorius VZ -49,67 % 245,30 242,90 241,00 247,00 2,40 0,99 %
K
V
Volkswagen Vz. -48,73 % 106,65 107,00 105,55 107,10 -0,35 -0,33 %
K
V
Vonovia -48,15 % 28,27 28,50 28,09 28,55 -0,23 -0,81 %
K
V
Bayer -47,16 % 26,78 26,11 25,85 26,79 0,67 2,57 %
K
V
Continental -43,85 % 57,94 58,80 57,38 58,78 -0,86 -1,46 %
K
V
Henkel -4,71 % 82,48 81,64 80,78 84,66 0,84 1,03 %
K
V
BASF -32,70 % 45,05 43,96 43,61 45,15 1,09 2,47 %
K
V
Fresenius SE -32,61 % 29,98 29,63 29,49 30,19 0,35 1,18 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -30,73 % 40,21 40,80 40,01 40,67 -0,59 -1,45 %
K
V
adidas -25,08 % 233,10 237,50 232,90 240,10 -4,40 -1,85 %
K
V
Brenntag -21,36 % 64,72 63,78 63,66 64,80 0,94 1,47 %
K
V
Covestro -2,45 % 54,90 54,86 54,52 55,04 0,04 0,07 %
K
V
Porsche 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Daimler Truck Holding 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Siemens 87,88 % 178,16 181,78 177,18 181,60 -3,62 -1,99 %
K
V
Qiagen 7,07 % 38,93 39,07 38,43 39,10 -0,14 -0,35 %
K
V
Merck 67,93 % 155,20 154,20 152,60 155,20 1,00 0,65 %
K
V
Hannover Rueck 61,64 % 232,60 235,30 229,70 234,80 -2,70 -1,15 %
K
V
Mercedes-Benz Group 61,54 % 63,40 63,50 63,00 63,62 -0,10 -0,16 %
K
V
Deutsche Telekom 60,48 % 24,05 23,83 23,73 24,07 0,22 0,92 %
K
V
Brenntag 58,63 % 64,72 63,78 63,66 64,80 0,94 1,47 %
K
V
SAP 52,06 % 183,48 187,56 182,52 187,48 -4,08 -2,18 %
K
V
Heidelberg Materials 48,81 % 101,70 102,80 100,95 102,65 -1,10 -1,07 %
K
V
Deutsche Börse 48,75 % 189,95 190,55 189,00 190,55 -0,60 -0,31 %
K
V
Siemens Healthineers 48,56 % 53,46 53,92 53,32 54,10 -0,46 -0,85 %
K
V
RWE 39,97 % 32,71 32,53 32,36 33,02 0,18 0,55 %
K
V
Rheinmetall 368,57 % 491,30 513,20 483,60 513,40 -21,90 -4,27 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 36,26 % 40,21 40,80 40,01 40,67 -0,59 -1,45 %
K
V
BMW 33,98 % 89,86 89,32 88,22 89,92 0,54 0,60 %
K
V
Sartorius VZ 33,39 % 245,30 242,90 241,00 247,00 2,40 0,99 %
K
V
Symrise 32,52 % 111,00 113,10 110,90 113,00 -2,10 -1,86 %
K
V
E.ON 31,60 % 12,36 12,18 12,15 12,39 0,18 1,48 %
K
V
Beiersdorf 29,18 % 137,25 136,05 135,50 137,50 1,20 0,88 %
K
V
Covestro 28,30 % 54,90 54,86 54,52 55,04 0,04 0,07 %
K
V
Allianz 20,89 % 263,30 263,90 261,10 264,20 -0,60 -0,23 %
K
V
Commerzbank 124,16 % 14,94 14,90 14,80 15,05 0,04 0,27 %
K
V
MTU Aero Engines 12,87 % 248,20 250,50 248,10 253,00 -2,30 -0,92 %
K
V
Deutsche Bank 114,25 % 15,22 15,17 15,03 15,35 0,05 0,30 %
K
V
Infineon 112,35 % 34,63 35,38 34,63 35,67 -0,75 -2,12 %
K
V
Münchener Rück 105,14 % 458,90 457,20 452,40 459,00 1,70 0,37 %
K
V
Airbus 0,56 % 132,12 133,30 131,38 133,28 -1,18 -0,89 %
K
V
Porsche 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Daimler Truck Holding 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V
Siemens Energy 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Henkel -7,80 % 82,48 81,64 80,78 84,66 0,84 1,03 %
K
V
Bayer -54,75 % 26,78 26,11 25,85 26,79 0,67 2,57 %
K
V
Continental -45,99 % 57,94 58,80 57,38 58,78 -0,86 -1,46 %
K
V
Zalando -43,11 % 23,95 24,60 23,83 24,63 -0,65 -2,64 %
K
V
Fresenius SE -36,00 % 29,98 29,63 29,49 30,19 0,35 1,18 %
K
V
Volkswagen Vz. -31,12 % 106,65 107,00 105,55 107,10 -0,35 -0,33 %
K
V
Vonovia -30,59 % 28,27 28,50 28,09 28,55 -0,23 -0,81 %
K
V
Porsche Automobil -30,15 % 42,72 43,14 42,45 43,22 -0,42 -0,97 %
K
V
BASF -27,00 % 45,05 43,96 43,61 45,15 1,09 2,47 %
K
V
adidas -16,97 % 233,10 237,50 232,90 240,10 -4,40 -1,85 %
K
V
Porsche 72,14 72,00 70,82 72,50 0,14 0,19 %
Daimler Truck Holding 37,15 36,51 36,33 37,31 0,64 1,75 %
K
V
Siemens Energy 25,43 26,74 25,15 26,80 -1,31 -4,90 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Daimler Truck Holding 37,15 8,82 % 1,75 % 3,11 % 1,48 % -16,42 % 19,03 % 12,88 %
K
V
Allianz 263,30 8,76 % -0,23 % 1,46 % 3,95 % 1,39 % 7,71 % 25,56 % 26,31 % 20,89 %
K
V
Rheinmetall 491,30 70,53 % -4,27 % -2,09 % 2,57 % -9,72 % 50,24 % 94,42 % 512,14 % 368,57 %
K
V
Hannover Rueck 232,60 7,99 % -1,15 % -2,31 % 2,69 % 1,09 % 3,33 % 22,78 % 61,42 % 61,64 %
K
V
Merck 155,20 7,82 % 0,65 % 3,43 % -9,74 % 2,71 % 5,61 % 3,81 % -8,97 % 67,93 %
K
V
Fresenius SE 29,98 6,12 % 1,18 % 4,10 % 1,94 % 13,26 % 14,25 % 14,87 % -32,61 % -36,00 %
K
V
Siemens 178,16 5,05 % -1,99 % 2,76 % 7,47 % 3,07 % 12,08 % 18,63 % 37,75 % 87,88 %
K
V
Commerzbank 14,94 39,04 % 0,27 % 2,43 % 8,85 % 16,40 % 36,19 % 34,78 % 170,36 % 124,16 %
K
V
SAP 183,48 31,41 % -2,18 % -1,00 % 4,54 % 7,74 % 26,73 % 42,79 % 46,83 % 52,06 %
K
V
Covestro 54,90 3,86 % 0,07 % -0,83 % 9,28 % 8,16 % 14,38 % 14,78 % -2,45 % 28,30 %
K
V
MTU Aero Engines 248,20 26,86 % -0,92 % -0,44 % 10,61 % 16,69 % 20,60 % 10,95 % 21,25 % 12,87 %
K
V
adidas 233,10 26,51 % -1,85 % 7,77 % 3,65 % 11,58 % 40,98 % 34,80 % -25,08 % -16,97 %
K
V
Heidelberg Materials 101,70 25,65 % -1,07 % 4,09 % 6,47 % 6,27 % 21,48 % 41,29 % 40,04 % 48,81 %
K
V
Deutsche Bank 15,22 23,42 % 0,30 % -1,18 % 5,36 % 5,08 % 29,33 % 58,64 % 50,07 % 114,25 %
K
V
Münchener Rück 458,90 21,92 % 0,37 % -0,35 % 0,42 % 11,46 % 16,95 % 38,35 % 102,69 % 105,14 %
K
V
Henkel 82,48 13,39 % 1,03 % 1,18 % -0,43 % 16,17 % 14,11 % 15,39 % -4,71 % -7,80 %
K
V
Siemens Energy 25,43 112,71 % -4,90 % -4,54 % 9,42 % 46,44 % 122,78 % 64,49 % 12,67 %
K
V
Symrise 111,00 11,42 % -1,86 % -2,55 % -1,25 % 7,66 % 15,63 % 15,15 % -8,83 % 32,52 %
K
V
Deutsche Telekom 24,05 10,83 % 0,92 % 1,86 % 6,65 % 15,40 % 5,83 % 20,92 % 31,52 % 60,48 %
K
V
Zalando 23,95 10,78 % -2,64 % 2,39 % 8,22 % -11,13 % 46,53 % -14,49 % -75,09 % -43,11 %
K
V
Deutsche Börse 189,95 1,96 % -0,31 % 1,93 % 4,14 % 1,93 % 0,80 % 15,54 % 33,20 % 48,75 %
K
V
E.ON 12,36 1,60 % 1,48 % 1,81 % -0,28 % 2,32 % -1,20 % 7,71 % 19,42 % 31,60 %
K
V
Beiersdorf 137,25 1,40 % 0,88 % -0,54 % -6,28 % 2,62 % 2,20 % 17,21 % 34,56 % 29,18 %
K
V
Mercedes-Benz Group 63,40 1,34 % -0,16 % 0,83 % 0,44 % -14,98 % 6,82 % -12,30 % 5,33 % 61,54 %
K
V
Siemens Healthineers 53,46 1,29 % -0,85 % -0,22 % -0,11 % 1,48 % 1,87 % 3,64 % 0,30 % 48,56 %
K
V
Porsche 72,14 -9,87 % 0,19 % -0,82 % 1,86 % -19,99 % -3,71 % -36,72 %
Infineon 34,63 -8,24 % -2,12 % -1,18 % -5,30 % 8,12 % 5,97 % -9,19 % 9,35 % 112,35 %
K
V
BASF 45,05 -7,65 % 2,47 % 1,91 % 0,94 % -10,97 % 4,15 % -0,73 % -32,70 % -27,00 %
K
V
Porsche Automobil 42,72 -7,53 % -0,97 % 0,87 % 0,73 % -13,80 % -3,04 % -20,36 % -53,01 % -30,15 %
K
V
Airbus 132,12 -5,62 % -0,89 % 0,02 % -8,10 % -17,04 % -10,09 % -0,41 % 20,11 % 0,56 %
K
V
Volkswagen Vz. 106,65 -4,59 % -0,33 % 1,91 % 1,81 % -11,46 % -1,85 % -13,22 % -48,73 % -31,12 %
K
V
Qiagen 38,93 -3,96 % -0,35 % 4,90 % -1,54 % 5,29 % -8,01 % -7,92 % -5,52 % 7,07 %
K
V
Sartorius VZ 245,30 -26,07 % 0,99 % 6,42 % -0,12 % -27,49 % -16,51 % -21,15 % -49,67 % 33,39 %
K
V
Continental 57,94 -24,64 % -1,46 % -1,90 % 4,96 % -8,70 % -19,15 % -16,42 % -43,85 % -45,99 %
K
V
Brenntag 64,72 -22,04 % 1,47 % 2,05 % -0,40 % -14,14 % -19,18 % -6,20 % -21,36 % 58,63 %
K
V
Bayer 26,78 -20,42 % 2,57 % 5,52 % -0,81 % 2,23 % -20,29 % -46,61 % -47,16 % -54,75 %
K
V
RWE 32,71 -20,37 % 0,55 % -0,06 % -1,30 % 2,41 % -11,31 % -17,13 % 8,13 % 39,97 %
K
V
BMW 89,86 -10,94 % 0,60 % 2,39 % 3,07 % -15,58 % -3,38 % -15,51 % 5,47 % 33,98 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 40,21 -10,45 % -1,45 % 1,54 % 6,83 % 5,15 % -7,71 % -12,24 % -30,73 % 36,26 %
K
V
Vonovia 28,27 -1,43 % -0,81 % 3,97 % 4,98 % 15,06 % 7,41 % 46,55 % -48,15 % -30,59 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?