DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Siemens Energy 17,80 0,54 3,13 % 12:20 17,35 18,00 42,80 % 44,72 % -16,16 %
K
V
RWE 32,34 0,82 2,60 % 12:21 31,57 32,45 -17,58 % -7,52 % -21,14 %
K
V
Deutsche Bank 14,94 0,29 1,98 % 12:20 14,67 14,94 24,85 % 46,64 % 55,45 %
K
V
E.ON 12,53 0,18 1,46 % 12:16 12,37 12,58 -1,10 % 12,98 % 6,28 %
K
V
MTU Aero Engines 217,80 3,00 1,40 % 12:20 215,10 219,00 6,82 % 27,29 % -5,18 %
K
V
Merck 154,30 2,00 1,31 % 12:14 152,40 154,90 6,27 % -0,87 % -11,17 %
K
V
Rheinmetall 543,20 7,00 1,31 % 12:22 534,80 548,20 71,95 % 107,65 % 107,96 %
K
V
Airbus 164,96 1,64 1,00 % 12:21 163,02 165,26 10,89 % 30,73 % 31,00 %
K
V
Volkswagen Vz. 124,90 1,20 0,97 % 12:21 123,25 124,90 11,52 % 14,04 % -0,68 %
K
V
Covestro 50,32 0,48 0,96 % 12:15 49,86 50,70 2,17 % 0,90 % 36,33 %
K
V
Heidelberg Materials 97,20 0,78 0,81 % 12:21 96,48 98,32 14,33 % 33,08 % 45,77 %
K
V
Bayer 27,48 0,18 0,66 % 12:21 27,11 27,48 -19,85 % -38,83 % -54,47 %
K
V
Allianz 263,90 1,70 0,65 % 12:22 262,20 264,40 9,18 % 16,36 % 21,81 %
K
V
Commerzbank 13,13 0,08 0,57 % 12:21 12,90 13,17 13,93 % 26,49 % 33,49 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,47 0,22 0,56 % 12:20 39,23 39,70 -12,72 % 0,89 % -7,02 %
K
V
Siemens Healthineers 54,40 0,28 0,52 % 12:21 54,06 54,62 1,87 % 13,76 % -0,11 %
K
V
Vonovia 25,38 0,13 0,51 % 12:17 25,18 25,61 -8,24 % 9,54 % 40,26 %
K
V
Mercedes-Benz Group 76,34 0,37 0,49 % 12:21 75,97 76,50 24,09 % 17,50 % 10,27 %
K
V
Deutsche Börse 190,15 0,90 0,48 % 12:17 189,25 190,40 1,44 % 17,02 % 4,56 %
K
V
Fresenius SE 25,51 0,12 0,47 % 12:20 25,31 25,65 -8,07 % 0,08 % 0,39 %
K
V
Münchener Rück 418,60 1,80 0,43 % 12:22 416,30 420,10 9,87 % 10,48 % 27,82 %
K
V
Beiersdorf 131,90 0,50 0,38 % 12:13 131,10 132,05 -4,59 % 7,02 % 8,38 %
K
V
Brenntag 77,36 0,26 0,34 % 11:54 77,24 77,60 -5,82 % 7,80 % 12,02 %
K
V
Siemens 175,26 0,54 0,31 % 12:21 174,52 176,00 7,64 % 26,87 % 22,35 %
K
V
Continental 67,20 0,20 0,30 % 12:18 66,72 67,60 -7,79 % 2,35 % 1,97 %
K
V
BASF 52,42 0,12 0,23 % 12:21 52,37 52,76 17,07 % 23,20 % 6,30 %
K
V
Deutsche Telekom 21,30 0,03 0,14 % 12:22 21,20 21,48 -5,33 % 3,57 % -4,68 %
K
V
Symrise 107,00 0,15 0,14 % 11:42 106,75 107,40 9,63 % 15,53 % 5,11 %
K
V
Hannover Rueck 231,90 0,30 0,13 % 12:20 230,40 232,70 3,80 % 11,65 % 27,00 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Infineon 32,53 -0,63 -1,89 % 12:22 32,39 33,55 -4,88 % -0,73 % -8,06 %
K
V
Daimler Truck Holding 45,65 -0,46 -1,00 % 12:21 45,59 46,25 41,33 % 45,29 % 57,63 %
K
V
SAP 172,06 -1,00 -0,58 % 12:19 171,78 174,20 18,92 % 37,89 % 48,64 %
K
V
Henkel 72,32 -0,34 -0,47 % 11:53 72,32 72,90 -2,98 % 6,42 % -1,95 %
K
V
Porsche 95,32 -0,38 -0,40 % 12:14 95,26 96,18 26,08 % 5,02 % -19,83 %
Sartorius VZ 344,70 -1,20 -0,35 % 12:17 343,20 349,70 9,29 % 7,65 % -12,62 %
K
V
adidas 199,75 -0,65 -0,32 % 12:18 199,65 201,60 12,61 % 17,35 % 20,26 %
K
V
Porsche Automobil 51,04 -0,14 -0,27 % 12:17 50,98 51,66 13,15 % 8,09 % -4,02 %
K
V
Qiagen 38,30 -0,11 -0,27 % 11:09 38,28 38,46 -9,39 % -1,38 % -12,29 %
K
V
BMW 111,85 -0,20 -0,18 % 12:19 111,60 113,45 15,52 % 13,42 % 10,87 %
K
V
Zalando 26,70 -0,01 -0,04 % 12:21 26,32 27,15 45,82 % 20,49 % -28,82 %
K
V

DAX Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Allianz 9,00 % 263,90 262,20 262,20 264,40 1,70 0,65 %
K
V
Rheinmetall 88,55 % 543,20 536,20 534,80 548,20 7,00 1,31 %
K
V
adidas 8,41 % 199,75 200,40 199,65 201,60 -0,65 -0,32 %
K
V
Hannover Rueck 7,66 % 231,90 231,60 230,40 232,70 0,30 0,13 %
K
V
BASF 7,46 % 52,42 52,30 52,37 52,76 0,12 0,23 %
K
V
Symrise 7,41 % 107,00 106,85 106,75 107,40 0,15 0,14 %
K
V
Merck 7,19 % 154,30 152,30 152,40 154,90 2,00 1,31 %
K
V
Siemens Energy 48,89 % 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V
Daimler Truck Holding 33,71 % 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V
Sartorius VZ 3,89 % 344,70 345,90 343,20 349,70 -1,20 -0,35 %
K
V
Siemens 3,34 % 175,26 174,72 174,52 176,00 0,54 0,31 %
K
V
Siemens Healthineers 3,07 % 54,40 54,12 54,06 54,62 0,28 0,52 %
K
V
E.ON 3,00 % 12,53 12,35 12,37 12,58 0,18 1,46 %
K
V
Zalando 23,50 % 26,70 26,71 26,32 27,15 -0,01 -0,04 %
K
V
SAP 23,23 % 172,06 173,06 171,78 174,20 -1,00 -0,58 %
K
V
Commerzbank 22,20 % 13,13 13,06 12,90 13,17 0,08 0,57 %
K
V
Mercedes-Benz Group 22,03 % 76,34 75,97 75,97 76,50 0,37 0,49 %
K
V
Deutsche Bank 21,15 % 14,94 14,65 14,67 14,94 0,29 1,98 %
K
V
Heidelberg Materials 20,09 % 97,20 96,42 96,48 98,32 0,78 0,81 %
K
V
Deutsche Börse 2,07 % 190,15 189,25 189,25 190,40 0,90 0,48 %
K
V
Porsche 19,09 % 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Airbus 17,85 % 164,96 163,32 163,02 165,26 1,64 1,00 %
K
V
Volkswagen Vz. 11,74 % 124,90 123,70 123,25 124,90 1,20 0,97 %
K
V
MTU Aero Engines 11,32 % 217,80 214,80 215,10 219,00 3,00 1,40 %
K
V
Münchener Rück 11,21 % 418,60 416,80 416,30 420,10 1,80 0,43 %
K
V
BMW 10,85 % 111,85 112,05 111,60 113,45 -0,20 -0,18 %
K
V
Porsche Automobil 10,48 % 51,04 51,18 50,98 51,66 -0,14 -0,27 %
K
V

DAX Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Fresenius SE -9,70 % 25,51 25,39 25,31 25,65 0,12 0,47 %
K
V
Brenntag -6,82 % 77,36 77,10 77,24 77,60 0,26 0,34 %
K
V
Qiagen -5,51 % 38,30 38,40 38,28 38,46 -0,11 -0,27 %
K
V
Covestro -4,81 % 50,32 49,84 49,86 50,70 0,48 0,96 %
K
V
RWE -21,28 % 32,34 31,52 31,57 32,45 0,82 2,60 %
K
V
Beiersdorf -2,55 % 131,90 131,40 131,10 132,05 0,50 0,38 %
K
V
Bayer -18,34 % 27,48 27,30 27,11 27,48 0,18 0,66 %
K
V
Infineon -13,80 % 32,53 33,16 32,39 33,55 -0,63 -1,89 %
K
V
Continental -12,59 % 67,20 67,00 66,72 67,60 0,20 0,30 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -12,09 % 39,47 39,25 39,23 39,70 0,22 0,56 %
K
V
Vonovia -11,51 % 25,38 25,25 25,18 25,61 0,13 0,51 %
K
V
Deutsche Telekom -1,84 % 21,30 21,27 21,20 21,48 0,03 0,14 %
K
V
Henkel -0,58 % 72,32 72,66 72,32 72,90 -0,34 -0,47 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 9,87 % 418,60 416,80 416,30 420,10 1,80 0,43 %
K
V
Symrise 9,63 % 107,00 106,85 106,75 107,40 0,15 0,14 %
K
V
Sartorius VZ 9,29 % 344,70 345,90 343,20 349,70 -1,20 -0,35 %
K
V
Allianz 9,18 % 263,90 262,20 262,20 264,40 1,70 0,65 %
K
V
Rheinmetall 71,95 % 543,20 536,20 534,80 548,20 7,00 1,31 %
K
V
Siemens 7,64 % 175,26 174,72 174,52 176,00 0,54 0,31 %
K
V
MTU Aero Engines 6,82 % 217,80 214,80 215,10 219,00 3,00 1,40 %
K
V
Merck 6,27 % 154,30 152,30 152,40 154,90 2,00 1,31 %
K
V
Zalando 45,82 % 26,70 26,71 26,32 27,15 -0,01 -0,04 %
K
V
Siemens Energy 42,80 % 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V
Daimler Truck Holding 41,33 % 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V
Hannover Rueck 3,80 % 231,90 231,60 230,40 232,70 0,30 0,13 %
K
V
Porsche 26,08 % 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Deutsche Bank 24,85 % 14,94 14,65 14,67 14,94 0,29 1,98 %
K
V
Mercedes-Benz Group 24,09 % 76,34 75,97 75,97 76,50 0,37 0,49 %
K
V
Covestro 2,17 % 50,32 49,84 49,86 50,70 0,48 0,96 %
K
V
SAP 18,92 % 172,06 173,06 171,78 174,20 -1,00 -0,58 %
K
V
BASF 17,07 % 52,42 52,30 52,37 52,76 0,12 0,23 %
K
V
BMW 15,52 % 111,85 112,05 111,60 113,45 -0,20 -0,18 %
K
V
Heidelberg Materials 14,33 % 97,20 96,42 96,48 98,32 0,78 0,81 %
K
V
Commerzbank 13,93 % 13,13 13,06 12,90 13,17 0,08 0,57 %
K
V
Porsche Automobil 13,15 % 51,04 51,18 50,98 51,66 -0,14 -0,27 %
K
V
adidas 12,61 % 199,75 200,40 199,65 201,60 -0,65 -0,32 %
K
V
Volkswagen Vz. 11,52 % 124,90 123,70 123,25 124,90 1,20 0,97 %
K
V
Airbus 10,89 % 164,96 163,32 163,02 165,26 1,64 1,00 %
K
V
Siemens Healthineers 1,87 % 54,40 54,12 54,06 54,62 0,28 0,52 %
K
V
Deutsche Börse 1,44 % 190,15 189,25 189,25 190,40 0,90 0,48 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Qiagen -9,39 % 38,30 38,40 38,28 38,46 -0,11 -0,27 %
K
V
Vonovia -8,24 % 25,38 25,25 25,18 25,61 0,13 0,51 %
K
V
Fresenius SE -8,07 % 25,51 25,39 25,31 25,65 0,12 0,47 %
K
V
Continental -7,79 % 67,20 67,00 66,72 67,60 0,20 0,30 %
K
V
Brenntag -5,82 % 77,36 77,10 77,24 77,60 0,26 0,34 %
K
V
Deutsche Telekom -5,33 % 21,30 21,27 21,20 21,48 0,03 0,14 %
K
V
Infineon -4,88 % 32,53 33,16 32,39 33,55 -0,63 -1,89 %
K
V
Beiersdorf -4,59 % 131,90 131,40 131,10 132,05 0,50 0,38 %
K
V
Henkel -2,98 % 72,32 72,66 72,32 72,90 -0,34 -0,47 %
K
V
Bayer -19,85 % 27,48 27,30 27,11 27,48 0,18 0,66 %
K
V
RWE -17,58 % 32,34 31,52 31,57 32,45 0,82 2,60 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -12,72 % 39,47 39,25 39,23 39,70 0,22 0,56 %
K
V
E.ON -1,10 % 12,53 12,35 12,37 12,58 0,18 1,46 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Vonovia 9,54 % 25,38 25,25 25,18 25,61 0,13 0,51 %
K
V
Porsche Automobil 8,09 % 51,04 51,18 50,98 51,66 -0,14 -0,27 %
K
V
Brenntag 7,80 % 77,36 77,10 77,24 77,60 0,26 0,34 %
K
V
Sartorius VZ 7,65 % 344,70 345,90 343,20 349,70 -1,20 -0,35 %
K
V
Beiersdorf 7,02 % 131,90 131,40 131,10 132,05 0,50 0,38 %
K
V
Henkel 6,42 % 72,32 72,66 72,32 72,90 -0,34 -0,47 %
K
V
Porsche 5,02 % 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Deutsche Bank 46,64 % 14,94 14,65 14,67 14,94 0,29 1,98 %
K
V
Daimler Truck Holding 45,29 % 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V
Siemens Energy 44,72 % 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V
SAP 37,89 % 172,06 173,06 171,78 174,20 -1,00 -0,58 %
K
V
Heidelberg Materials 33,08 % 97,20 96,42 96,48 98,32 0,78 0,81 %
K
V
Airbus 30,73 % 164,96 163,32 163,02 165,26 1,64 1,00 %
K
V
Deutsche Telekom 3,57 % 21,30 21,27 21,20 21,48 0,03 0,14 %
K
V
MTU Aero Engines 27,29 % 217,80 214,80 215,10 219,00 3,00 1,40 %
K
V
Siemens 26,87 % 175,26 174,72 174,52 176,00 0,54 0,31 %
K
V
Commerzbank 26,49 % 13,13 13,06 12,90 13,17 0,08 0,57 %
K
V
BASF 23,20 % 52,42 52,30 52,37 52,76 0,12 0,23 %
K
V
Zalando 20,49 % 26,70 26,71 26,32 27,15 -0,01 -0,04 %
K
V
Continental 2,35 % 67,20 67,00 66,72 67,60 0,20 0,30 %
K
V
Mercedes-Benz Group 17,50 % 76,34 75,97 75,97 76,50 0,37 0,49 %
K
V
adidas 17,35 % 199,75 200,40 199,65 201,60 -0,65 -0,32 %
K
V
Deutsche Börse 17,02 % 190,15 189,25 189,25 190,40 0,90 0,48 %
K
V
Allianz 16,36 % 263,90 262,20 262,20 264,40 1,70 0,65 %
K
V
Symrise 15,53 % 107,00 106,85 106,75 107,40 0,15 0,14 %
K
V
Volkswagen Vz. 14,04 % 124,90 123,70 123,25 124,90 1,20 0,97 %
K
V
Siemens Healthineers 13,76 % 54,40 54,12 54,06 54,62 0,28 0,52 %
K
V
BMW 13,42 % 111,85 112,05 111,60 113,45 -0,20 -0,18 %
K
V
E.ON 12,98 % 12,53 12,35 12,37 12,58 0,18 1,46 %
K
V
Hannover Rueck 11,65 % 231,90 231,60 230,40 232,70 0,30 0,13 %
K
V
Rheinmetall 107,65 % 543,20 536,20 534,80 548,20 7,00 1,31 %
K
V
Münchener Rück 10,48 % 418,60 416,80 416,30 420,10 1,80 0,43 %
K
V
Covestro 0,90 % 50,32 49,84 49,86 50,70 0,48 0,96 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 0,89 % 39,47 39,25 39,23 39,70 0,22 0,56 %
K
V
Fresenius SE 0,08 % 25,51 25,39 25,31 25,65 0,12 0,47 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
RWE -7,52 % 32,34 31,52 31,57 32,45 0,82 2,60 %
K
V
Bayer -38,83 % 27,48 27,30 27,11 27,48 0,18 0,66 %
K
V
Qiagen -1,38 % 38,30 38,40 38,28 38,46 -0,11 -0,27 %
K
V
Merck -0,87 % 154,30 152,30 152,40 154,90 2,00 1,31 %
K
V
Infineon -0,73 % 32,53 33,16 32,39 33,55 -0,63 -1,89 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Beiersdorf 8,38 % 131,90 131,40 131,10 132,05 0,50 0,38 %
K
V
BASF 6,30 % 52,42 52,30 52,37 52,76 0,12 0,23 %
K
V
E.ON 6,28 % 12,53 12,35 12,37 12,58 0,18 1,46 %
K
V
Daimler Truck Holding 57,63 % 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V
Deutsche Bank 55,45 % 14,94 14,65 14,67 14,94 0,29 1,98 %
K
V
Symrise 5,11 % 107,00 106,85 106,75 107,40 0,15 0,14 %
K
V
SAP 48,64 % 172,06 173,06 171,78 174,20 -1,00 -0,58 %
K
V
Heidelberg Materials 45,77 % 97,20 96,42 96,48 98,32 0,78 0,81 %
K
V
Vonovia 40,26 % 25,38 25,25 25,18 25,61 0,13 0,51 %
K
V
Deutsche Börse 4,56 % 190,15 189,25 189,25 190,40 0,90 0,48 %
K
V
Covestro 36,33 % 50,32 49,84 49,86 50,70 0,48 0,96 %
K
V
Commerzbank 33,49 % 13,13 13,06 12,90 13,17 0,08 0,57 %
K
V
Airbus 31,00 % 164,96 163,32 163,02 165,26 1,64 1,00 %
K
V
Münchener Rück 27,82 % 418,60 416,80 416,30 420,10 1,80 0,43 %
K
V
Hannover Rueck 27,00 % 231,90 231,60 230,40 232,70 0,30 0,13 %
K
V
Siemens 22,35 % 175,26 174,72 174,52 176,00 0,54 0,31 %
K
V
Allianz 21,81 % 263,90 262,20 262,20 264,40 1,70 0,65 %
K
V
adidas 20,26 % 199,75 200,40 199,65 201,60 -0,65 -0,32 %
K
V
Brenntag 12,02 % 77,36 77,10 77,24 77,60 0,26 0,34 %
K
V
Rheinmetall 107,96 % 543,20 536,20 534,80 548,20 7,00 1,31 %
K
V
BMW 10,87 % 111,85 112,05 111,60 113,45 -0,20 -0,18 %
K
V
Mercedes-Benz Group 10,27 % 76,34 75,97 75,97 76,50 0,37 0,49 %
K
V
Continental 1,97 % 67,20 67,00 66,72 67,60 0,20 0,30 %
K
V
Fresenius SE 0,39 % 25,51 25,39 25,31 25,65 0,12 0,47 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Infineon -8,06 % 32,53 33,16 32,39 33,55 -0,63 -1,89 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -7,02 % 39,47 39,25 39,23 39,70 0,22 0,56 %
K
V
Bayer -54,47 % 27,48 27,30 27,11 27,48 0,18 0,66 %
K
V
MTU Aero Engines -5,18 % 217,80 214,80 215,10 219,00 3,00 1,40 %
K
V
Deutsche Telekom -4,68 % 21,30 21,27 21,20 21,48 0,03 0,14 %
K
V
Porsche Automobil -4,02 % 51,04 51,18 50,98 51,66 -0,14 -0,27 %
K
V
Zalando -28,82 % 26,70 26,71 26,32 27,15 -0,01 -0,04 %
K
V
RWE -21,14 % 32,34 31,52 31,57 32,45 0,82 2,60 %
K
V
Porsche -19,83 % 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Siemens Energy -16,16 % 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V
Sartorius VZ -12,62 % 344,70 345,90 343,20 349,70 -1,20 -0,35 %
K
V
Qiagen -12,29 % 38,30 38,40 38,28 38,46 -0,11 -0,27 %
K
V
Merck -11,17 % 154,30 152,30 152,40 154,90 2,00 1,31 %
K
V
Henkel -1,95 % 72,32 72,66 72,32 72,90 -0,34 -0,47 %
K
V
Volkswagen Vz. -0,68 % 124,90 123,70 123,25 124,90 1,20 0,97 %
K
V
Siemens Healthineers -0,11 % 54,40 54,12 54,06 54,62 0,28 0,52 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
MTU Aero Engines 7,19 % 217,80 214,80 215,10 219,00 3,00 1,40 %
K
V
Airbus 62,01 % 164,96 163,32 163,02 165,26 1,64 1,00 %
K
V
Münchener Rück 58,05 % 418,60 416,80 416,30 420,10 1,80 0,43 %
K
V
SAP 53,52 % 172,06 173,06 171,78 174,20 -1,00 -0,58 %
K
V
Rheinmetall 507,20 % 543,20 536,20 534,80 548,20 7,00 1,31 %
K
V
Hannover Rueck 48,75 % 231,90 231,60 230,40 232,70 0,30 0,13 %
K
V
Deutsche Bank 44,63 % 14,94 14,65 14,67 14,94 0,29 1,98 %
K
V
Beiersdorf 43,40 % 131,90 131,40 131,10 132,05 0,50 0,38 %
K
V
Brenntag 4,88 % 77,36 77,10 77,24 77,60 0,26 0,34 %
K
V
Merck 3,84 % 154,30 152,30 152,40 154,90 2,00 1,31 %
K
V
Deutsche Telekom 29,80 % 21,30 21,27 21,20 21,48 0,03 0,14 %
K
V
Deutsche Börse 28,44 % 190,15 189,25 189,25 190,40 0,90 0,48 %
K
V
BMW 26,91 % 111,85 112,05 111,60 113,45 -0,20 -0,18 %
K
V
E.ON 26,12 % 12,53 12,35 12,37 12,58 0,18 1,46 %
K
V
Heidelberg Materials 25,58 % 97,20 96,42 96,48 98,32 0,78 0,81 %
K
V
Siemens 24,70 % 175,26 174,72 174,52 176,00 0,54 0,31 %
K
V
Mercedes-Benz Group 21,17 % 76,34 75,97 75,97 76,50 0,37 0,49 %
K
V
Allianz 20,17 % 263,90 262,20 262,20 264,40 1,70 0,65 %
K
V
Commerzbank 157,70 % 13,13 13,06 12,90 13,17 0,08 0,57 %
K
V
Siemens Healthineers 15,16 % 54,40 54,12 54,06 54,62 0,28 0,52 %
K
V
Porsche 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Daimler Truck Holding 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Infineon -8,43 % 32,53 33,16 32,39 33,55 -0,63 -1,89 %
K
V
Zalando -69,56 % 26,70 26,71 26,32 27,15 -0,01 -0,04 %
K
V
RWE -6,69 % 32,34 31,52 31,57 32,45 0,82 2,60 %
K
V
Vonovia -53,32 % 25,38 25,25 25,18 25,61 0,13 0,51 %
K
V
Bayer -48,64 % 27,48 27,30 27,11 27,48 0,18 0,66 %
K
V
Volkswagen Vz. -47,48 % 124,90 123,70 123,25 124,90 1,20 0,97 %
K
V
Porsche Automobil -46,60 % 51,04 51,18 50,98 51,66 -0,14 -0,27 %
K
V
Siemens Energy -41,39 % 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V
Fresenius SE -34,20 % 25,51 25,39 25,31 25,65 0,12 0,47 %
K
V
Continental -32,62 % 67,20 67,00 66,72 67,60 0,20 0,30 %
K
V
adidas -28,60 % 199,75 200,40 199,65 201,60 -0,65 -0,32 %
K
V
BASF -26,84 % 52,42 52,30 52,37 52,76 0,12 0,23 %
K
V
Henkel -26,74 % 72,32 72,66 72,32 72,90 -0,34 -0,47 %
K
V
Sartorius VZ -24,93 % 344,70 345,90 343,20 349,70 -1,20 -0,35 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -18,00 % 39,47 39,25 39,23 39,70 0,22 0,56 %
K
V
Qiagen -13,78 % 38,30 38,40 38,28 38,46 -0,11 -0,27 %
K
V
Covestro -10,01 % 50,32 49,84 49,86 50,70 0,48 0,96 %
K
V
Symrise -0,97 % 107,00 106,85 106,75 107,40 0,15 0,14 %
K
V
Porsche 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Daimler Truck Holding 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 93,89 % 418,60 416,80 416,30 420,10 1,80 0,43 %
K
V
Siemens 81,17 % 175,26 174,72 174,52 176,00 0,54 0,31 %
K
V
Hannover Rueck 78,25 % 231,90 231,60 230,40 232,70 0,30 0,13 %
K
V
Commerzbank 77,31 % 13,13 13,06 12,90 13,17 0,08 0,57 %
K
V
SAP 72,34 % 172,06 173,06 171,78 174,20 -1,00 -0,58 %
K
V
Deutsche Börse 65,64 % 190,15 189,25 189,25 190,40 0,90 0,48 %
K
V
Mercedes-Benz Group 63,99 % 76,34 75,97 75,97 76,50 0,37 0,49 %
K
V
Brenntag 63,93 % 77,36 77,10 77,24 77,60 0,26 0,34 %
K
V
Infineon 62,28 % 32,53 33,16 32,39 33,55 -0,63 -1,89 %
K
V
MTU Aero Engines 6,40 % 217,80 214,80 215,10 219,00 3,00 1,40 %
K
V
Merck 55,51 % 154,30 152,30 152,40 154,90 2,00 1,31 %
K
V
BMW 52,20 % 111,85 112,05 111,60 113,45 -0,20 -0,18 %
K
V
Rheinmetall 468,44 % 543,20 536,20 534,80 548,20 7,00 1,31 %
K
V
Siemens Healthineers 45,22 % 54,40 54,12 54,06 54,62 0,28 0,52 %
K
V
Deutsche Telekom 43,59 % 21,30 21,27 21,20 21,48 0,03 0,14 %
K
V
Airbus 40,06 % 164,96 163,32 163,02 165,26 1,64 1,00 %
K
V
Beiersdorf 39,75 % 131,90 131,40 131,10 132,05 0,50 0,38 %
K
V
Heidelberg Materials 37,83 % 97,20 96,42 96,48 98,32 0,78 0,81 %
K
V
RWE 36,23 % 32,34 31,52 31,57 32,45 0,82 2,60 %
K
V
Symrise 30,39 % 107,00 106,85 106,75 107,40 0,15 0,14 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 30,29 % 39,47 39,25 39,23 39,70 0,22 0,56 %
K
V
Allianz 26,75 % 263,90 262,20 262,20 264,40 1,70 0,65 %
K
V
E.ON 24,55 % 12,53 12,35 12,37 12,58 0,18 1,46 %
K
V
Sartorius VZ 116,11 % 344,70 345,90 343,20 349,70 -1,20 -0,35 %
K
V
Deutsche Bank 100,78 % 14,94 14,65 14,67 14,94 0,29 1,98 %
K
V
Qiagen 1,95 % 38,30 38,40 38,28 38,46 -0,11 -0,27 %
K
V
Porsche 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Daimler Truck Holding 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V
Siemens Energy 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro -6,12 % 50,32 49,84 49,86 50,70 0,48 0,96 %
K
V
Bayer -54,65 % 27,48 27,30 27,11 27,48 0,18 0,66 %
K
V
Fresenius SE -50,74 % 25,51 25,39 25,31 25,65 0,12 0,47 %
K
V
Continental -49,82 % 67,20 67,00 66,72 67,60 0,20 0,30 %
K
V
Vonovia -40,09 % 25,38 25,25 25,18 25,61 0,13 0,51 %
K
V
Zalando -27,52 % 26,70 26,71 26,32 27,15 -0,01 -0,04 %
K
V
BASF -24,74 % 52,42 52,30 52,37 52,76 0,12 0,23 %
K
V
Henkel -18,17 % 72,32 72,66 72,32 72,90 -0,34 -0,47 %
K
V
Volkswagen Vz. -17,04 % 124,90 123,70 123,25 124,90 1,20 0,97 %
K
V
Porsche Automobil -13,73 % 51,04 51,18 50,98 51,66 -0,14 -0,27 %
K
V
adidas -11,46 % 199,75 200,40 199,65 201,60 -0,65 -0,32 %
K
V
Porsche 95,32 95,70 95,26 96,18 -0,38 -0,40 %
Daimler Truck Holding 45,65 46,11 45,59 46,25 -0,46 -1,00 %
K
V
Siemens Energy 17,80 17,26 17,35 18,00 0,54 3,13 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Allianz 263,90 9,00 % 0,65 % -2,30 % -0,04 % 9,18 % 16,36 % 21,81 % 20,17 % 26,75 %
K
V
Rheinmetall 543,20 88,55 % 1,31 % 1,23 % 29,09 % 71,95 % 107,65 % 107,96 % 507,20 % 468,44 %
K
V
adidas 199,75 8,41 % -0,32 % 0,13 % 3,92 % 12,61 % 17,35 % 20,26 % -28,60 % -11,46 %
K
V
Hannover Rueck 231,90 7,66 % 0,13 % -3,38 % -3,86 % 3,80 % 11,65 % 27,00 % 48,75 % 78,25 %
K
V
BASF 52,42 7,46 % 0,23 % -3,19 % 6,02 % 17,07 % 23,20 % 6,30 % -26,84 % -24,74 %
K
V
Symrise 107,00 7,41 % 0,14 % -0,79 % 0,66 % 9,63 % 15,53 % 5,11 % -0,97 % 30,39 %
K
V
Merck 154,30 7,19 % 1,31 % -0,10 % -4,40 % 6,27 % -0,87 % -11,17 % 3,84 % 55,51 %
K
V
Siemens Energy 17,80 48,89 % 3,13 % 0,85 % 25,26 % 42,80 % 44,72 % -16,16 % -41,39 %
K
V
Daimler Truck Holding 45,65 33,71 % -1,00 % -0,78 % 1,40 % 41,33 % 45,29 % 57,63 %
K
V
Sartorius VZ 344,70 3,89 % -0,35 % 0,35 % -4,09 % 9,29 % 7,65 % -12,62 % -24,93 % 116,11 %
K
V
Siemens 175,26 3,34 % 0,31 % 0,90 % -4,11 % 7,64 % 26,87 % 22,35 % 24,70 % 81,17 %
K
V
Siemens Healthineers 54,40 3,07 % 0,52 % -0,84 % -5,13 % 1,87 % 13,76 % -0,11 % 15,16 % 45,22 %
K
V
E.ON 12,53 3,00 % 1,46 % 0,04 % 5,74 % -1,10 % 12,98 % 6,28 % 26,12 % 24,55 %
K
V
Zalando 26,70 23,50 % -0,04 % 7,66 % 39,61 % 45,82 % 20,49 % -28,82 % -69,56 % -27,52 %
K
V
SAP 172,06 23,23 % -0,58 % -2,63 % -2,96 % 18,92 % 37,89 % 48,64 % 53,52 % 72,34 %
K
V
Commerzbank 13,13 22,20 % 0,57 % -0,53 % 13,98 % 13,93 % 26,49 % 33,49 % 157,70 % 77,31 %
K
V
Mercedes-Benz Group 76,34 22,03 % 0,49 % 2,72 % 4,01 % 24,09 % 17,50 % 10,27 % 21,17 % 63,99 %
K
V
Deutsche Bank 14,94 21,15 % 1,98 % 1,58 % 9,93 % 24,85 % 46,64 % 55,45 % 44,63 % 100,78 %
K
V
Heidelberg Materials 97,20 20,09 % 0,81 % -0,55 % 5,81 % 14,33 % 33,08 % 45,77 % 25,58 % 37,83 %
K
V
Deutsche Börse 190,15 2,07 % 0,48 % 2,98 % -0,29 % 1,44 % 17,02 % 4,56 % 28,44 % 65,64 %
K
V
Porsche 95,32 19,09 % -0,40 % 1,73 % 7,32 % 26,08 % 5,02 % -19,83 %
Airbus 164,96 17,85 % 1,00 % -0,81 % 4,29 % 10,89 % 30,73 % 31,00 % 62,01 % 40,06 %
K
V
Volkswagen Vz. 124,90 11,74 % 0,97 % -0,99 % 3,19 % 11,52 % 14,04 % -0,68 % -47,48 % -17,04 %
K
V
MTU Aero Engines 217,80 11,32 % 1,40 % -4,93 % -1,22 % 6,82 % 27,29 % -5,18 % 7,19 % 6,40 %
K
V
Münchener Rück 418,60 11,21 % 0,43 % -3,28 % -4,80 % 9,87 % 10,48 % 27,82 % 58,05 % 93,89 %
K
V
BMW 111,85 10,85 % -0,18 % -0,84 % 1,74 % 15,52 % 13,42 % 10,87 % 26,91 % 52,20 %
K
V
Porsche Automobil 51,04 10,48 % -0,27 % 0,79 % 4,38 % 13,15 % 8,09 % -4,02 % -46,60 % -13,73 %
K
V
Fresenius SE 25,51 -9,70 % 0,47 % 1,84 % -0,43 % -8,07 % 0,08 % 0,39 % -34,20 % -50,74 %
K
V
Brenntag 77,36 -6,82 % 0,34 % 1,07 % -2,72 % -5,82 % 7,80 % 12,02 % 4,88 % 63,93 %
K
V
Qiagen 38,30 -5,51 % -0,27 % 0,96 % -6,23 % -9,39 % -1,38 % -12,29 % -13,78 % 1,95 %
K
V
Covestro 50,32 -4,81 % 0,96 % -1,53 % 2,40 % 2,17 % 0,90 % 36,33 % -10,01 % -6,12 %
K
V
RWE 32,34 -21,28 % 2,60 % 4,83 % 2,18 % -17,58 % -7,52 % -21,14 % -6,69 % 36,23 %
K
V
Beiersdorf 131,90 -2,55 % 0,38 % 1,34 % -2,94 % -4,59 % 7,02 % 8,38 % 43,40 % 39,75 %
K
V
Bayer 27,48 -18,34 % 0,66 % -3,03 % 3,70 % -19,85 % -38,83 % -54,47 % -48,64 % -54,65 %
K
V
Infineon 32,53 -13,80 % -1,89 % 4,55 % -6,76 % -4,88 % -0,73 % -8,06 % -8,43 % 62,28 %
K
V
Continental 67,20 -12,59 % 0,30 % 4,06 % -0,77 % -7,79 % 2,35 % 1,97 % -32,62 % -49,82 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,47 -12,09 % 0,56 % -0,33 % 1,35 % -12,72 % 0,89 % -7,02 % -18,00 % 30,29 %
K
V
Vonovia 25,38 -11,51 % 0,51 % -0,59 % -7,47 % -8,24 % 9,54 % 40,26 % -53,32 % -40,09 %
K
V
Deutsche Telekom 21,30 -1,84 % 0,14 % -4,10 % -2,11 % -5,33 % 3,57 % -4,68 % 29,80 % 43,59 %
K
V
Henkel 72,32 -0,58 % -0,47 % -1,39 % -3,65 % -2,98 % 6,42 % -1,95 % -26,74 % -18,17 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?